• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Energetické služby a EPC

Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Dne 11. října 2011 se uskutečnil jednodenní intenzivní kurz o EPC v hotelu Christie v Praze. Intenzivní kurz byl určen především zájemcům z řad energetiků z organizací ve veřejném sektoru (státní, krajské a městské úřady, nemocnice, univerzity atd.), energetiků průmyslových podniků, komerčních organizací a firem zajišťujících facility management, pro nové zaměstnance firem energetických služeb (program vzdělávání) i pro zástupce nových firem energetických služeb (se zájmem o rozšíření aktivit). Seminář byl zaměřen na velmi konkrétní aspekty projektů EPC, jako je proces přípravy projektu, výpočet referenční spotřeby energie, financování projektu EPC nebo výběr poskytovatele energetických služeb.

EESI – Evropská iniciativa pro energetické služby

EESI – Evropská iniciativa pro energetické služby

Projekt EESI (Evropská iniciativa pro energetické služby – European Energy Service Initiative) ve velké šíři podporuje realizace projektů řešených metodou EPC a přispívá k rozvoji trhu v oblasti poskytování energetických služeb v Evropě. Základním kamenem projektu je příprava, respektive aktualizace a adaptace standardních dokumentů pro EPC v národních podmínkách. V rámci EESI je dále poskytována podpora prostřednictvím národních poradenských míst a pomocí řady seminářů pro zástupce místní i státní správy, pro potenciální příjemce energetických služeb a pro firmy energetických služeb. Součástí je také příprava několika pilotních projektů EPC v každé zemi projektu.

Change Best – Podpora rozvoje trhu služeb v oblasti úspor energie

Change Best – Podpora rozvoje trhu služeb v oblasti úspor energie

Mezinárodní projekt Change Best podporuje rozvoj trhu služeb v oblasti úspor energie. V rámci projektu jsou řešeny příklady dobré praxe rozvoje trhu energetických služeb, strategií, formy podpory a opatření v oblasti implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Hlavními cíli projektu je pomoci energetickým firmám a firmám energetických služeb ve vstupu na trh energeticky úsporných služeb a přispět k jeho rozvoji rozšiřováním informací o dobrých projektech řešených metodou EPC a dalšími druhy energetických služeb.

Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Publikace poskytuje metodiku pro zadávání a organizaci projektů EPC ve státních organizacích. Umožňuje využít metodu EPC nejen v příspěvkových organizacích, na jejichž majetku byla již realizována řada úspěšných projektů, ale v budoucnu také v organizačních složkách státu. Publikace navrhuje úpravu postupu řešení projektů metodou EPC tak, aby jednotlivé procesy byly v souladu s pravidly a zásadami státního rozpočtu. Součástí publikace je také analýza současného legislativního rámce a z ní vyplývající doporučení. Navržená metodika obsahuje základní informace o organizaci výběrového řízení, způsobu účtování a legislativní a smluvní informace.

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Společnost SEVEn pro město Liberec připravila a zorganizovala výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb řešených metodou EPC. V rámci toho SEVEn zpracovala zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výběrového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s uchazeči a následně i s vybraným dodavatelem o konečném návrhu smluvního vztahu. Výsledkem je projekt rekonstrukce energetického hospodářství v šesti základních školách a jedné mateřské škole, včetně obnovy osvětlení a instalace úsporných zařízení při spotřebě vody. Projekt bude splácen z uspořených provozních nákladů 7 let.

Energetické služby se zárukou pro SPŠS Josefa Gočára

Energetické služby se zárukou pro SPŠS Josefa Gočára

Společnost SEVEn připravila pro Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára v Praze 4 výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb řešených metodou EPC. V rámci toho SEVEn zpracovala zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výběrového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s vybraným dodavatelem o konečném návrhu smluvního vztahu. Výsledkem je projekt rekonstrukce kotelny, úprav topného systému školy a vzduchotechniky, obnovy osvětlení ve škole, a instalace úsporných zařízení při spotřebě vody, který bude splácen z uspořených provozních nákladů 8 let.

Energetické služby pro Oloví

Energetické služby pro Oloví

Pro město Oloví bylo připraveno a zorganizováno výběrové řízení na veřejnou zakázku poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro centrální zásobování teplem ve dvou lokalitách. Město Oloví bylo postaveno před rozhodnutí řešit rekonstrukci dvou blokových kotelen a téměř havarijní stav rozvodů do objektů (bytových domů a školských zařízení). V rámci zadávacího řízení bylo nalezeno řešení instalovat samostatné kotelny do jednotlivých objektů. V rámci rekonstrukce energetického systému měl být instalován rovněž nový měřicí a regulační systém s tím, že bude v rámci projektu pro zadavatele instalován energetický dispečink se zakomponováním komunikace se všemi objekty. Vynaložená investice by měla být splácena po dobu deseti let, pro kterou by spočítán potenciál úspor v období 10 let (trvání kontraktu).