• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Energetické služby a EPC

Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Publikace poskytuje metodiku pro zadávání a organizaci projektů EPC ve státních organizacích. Umožňuje využít metodu EPC nejen v příspěvkových organizacích, na jejichž majetku byla již realizována řada úspěšných projektů, ale v budoucnu také v organizačních složkách státu. Publikace navrhuje úpravu postupu řešení projektů metodou EPC tak, aby jednotlivé procesy byly v souladu s pravidly a zásadami státního rozpočtu. Součástí publikace je také analýza současného legislativního rámce a z ní vyplývající doporučení. Navržená metodika obsahuje základní informace o organizaci výběrového řízení, způsobu účtování a legislativní a smluvní informace.

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Společnost SEVEn pro město Liberec připravila a zorganizovala výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb řešených metodou EPC. V rámci toho SEVEn zpracovala zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výběrového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s uchazeči a následně i s vybraným dodavatelem o konečném návrhu smluvního vztahu. Výsledkem je projekt rekonstrukce energetického hospodářství v šesti základních školách a jedné mateřské škole, včetně obnovy osvětlení a instalace úsporných zařízení při spotřebě vody. Projekt bude splácen z uspořených provozních nákladů 7 let.

Energetické služby se zárukou pro SPŠS Josefa Gočára

Energetické služby se zárukou pro SPŠS Josefa Gočára

Společnost SEVEn připravila pro Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára v Praze 4 výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb řešených metodou EPC. V rámci toho SEVEn zpracovala zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výběrového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s vybraným dodavatelem o konečném návrhu smluvního vztahu. Výsledkem je projekt rekonstrukce kotelny, úprav topného systému školy a vzduchotechniky, obnovy osvětlení ve škole, a instalace úsporných zařízení při spotřebě vody, který bude splácen z uspořených provozních nákladů 8 let.

Energetické služby pro Oloví

Energetické služby pro Oloví

Pro město Oloví bylo připraveno a zorganizováno výběrové řízení na veřejnou zakázku poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro centrální zásobování teplem ve dvou lokalitách. Město Oloví bylo postaveno před rozhodnutí řešit rekonstrukci dvou blokových kotelen a téměř havarijní stav rozvodů do objektů (bytových domů a školských zařízení). V rámci zadávacího řízení bylo nalezeno řešení instalovat samostatné kotelny do jednotlivých objektů. V rámci rekonstrukce energetického systému měl být instalován rovněž nový měřicí a regulační systém s tím, že bude v rámci projektu pro zadavatele instalován energetický dispečink se zakomponováním komunikace se všemi objekty. Vynaložená investice by měla být splácena po dobu deseti let, pro kterou by spočítán potenciál úspor v období 10 let (trvání kontraktu).

Energetické služby pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava

Energetické služby pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava

Společnost SEVEn pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava připravila a zorganizovala výběrové řízení na veřejnou zakázku týkající se změny energetického systému v areálu léčebny za využití metody EPC. Nejprve byla zpracována aktualizace energetického auditu areálu, který pro veřejnou zakázku sloužil jako část zadávací dokumentace. Psychiatrická léčebna požadovala v rámci projektu řešeného metodou EPC zrekonstruovat parní kotelnu, parní rozvody a předávací stanice v jednotlivých objektech. Vítězný uchazeč, kterým se stala společnost AB Facility, a. s., provedl kromě uvedených opatření snižujících spotřebu tepelné energie také instalaci řady dalších energeticky úsporných zařízení, týkajících se úspor elektrické energie a vody. V rámci projektu byla dále instalována kogenerační jednotka, která optimalizuje spotřebu tepla i elektřiny. Vynaložené investice budou spláceny po dobu osmi let, kdy bude dosahováno úspor v minimální míře 35 % původní spotřeby tepelné energie, která činila přibližně 40 tisíc GJ. V oblasti spotřeby elektrické energie budou vlivem dalších úsporných opatření a především díky instalaci kogenerační jednotky úspory činit 87 %.

Vyhodnocení dosažených úspor energie u projektu energetických služeb se zárukou ve FN Motol

Vyhodnocení dosažených úspor energie u projektu energetických služeb se zárukou ve FN Motol

Společnost SEVEn zpracovávala pro Fakultní nemocnici v Motole vyhodnocení poskytovaných energetických služeb se zárukou (EPC) a to po celou době trvání projektu (8 let) V rámci vyhodnocení společnost SEVEn prováděla podrobnou kontrolu relevanci podkladů, které byly nemocnici předány dodavatelem EPC, společností EPC Motol, s. r. o. a to včetně kalkulace dosažených úspor.

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky. Publikace poskytuje praktického průvodce procesem realizace projektu úspor energie metodou EPC a umožňuje orientaci potenciálních zákazníků v procesu EPC a jeho klíčových bodech. V publikaci jsou představeny jednotlivé kroky procesu realizace projektů EPC, jejich hlavní náplň a konkrétní, praktické rady a tipy pro jednotlivé typy organizací. Informace jsou tak šity na míru typu organizace – státní sféra, veřejná sféra (města, obce) a soukromá sféra. Publikace je široce distribuována jak na seminářích a workshopech, tak také prostřednictvím zástupců Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).