• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Financování energeticky úsporných projektů

Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Předmětem projektu je výstavba biomasové kotelny v systému tepelného hospodářství města Bechyně. Podíl spalování biomasy činí 80% z celkové výroby tepla. Součástí projektu je technologické propojení dvou samostatných tepelných zdrojů. Zpracovaný energetický audit v rámci tohoto projektu byl přílohou plné žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 EKO-ENERGIE.

Dotační management pro školské objekty hlavního města Prahy

Dotační management pro školské objekty hlavního města Prahy

V rámci regionu hlavního města Prahy bylo vybráno několik středních škol, pro které bylo připraveno v několika fázích podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektů. Společnost SEVEn u většiny objektů zpracovala energetické audity a úvodní projektovou dokumentaci. Zpracované dokumenty se staly základem pro sepsání žádostí o podporu, kterou společnost SEVEn kompletně připravila celkem pro 24 školských objektů.

Dotační management pro školské objekty v Praze 13

Dotační management pro školské objekty v Praze 13

Pro městskou část Praha 13 společnost SEVEn zpracovala posouzení u 34 školských objektů, zda jsou vhodné pro podání žádosti o podporu z OPŽP na zateplení. Společnost SEVEn doporučila připravit žádosti pro 15 objektů. Pro tyto objekty byly jako přílohy žádosti o podporu zpracovány energetické audity a úvodní projektová dokumentace. Na základě všech dostupných podkladů společnost SEVEn připravila a zpracovala žádosti o podporu a podala je na Státní fond životního prostředí ČR. Všech 15 podaných žádostí bylo úspěšných a městská část obdržela přiznání podpory ze SFŽP.

Žádosti o podporu na zateplení pro vybrané střední školy v Praze

Žádosti o podporu na zateplení pro vybrané střední školy v Praze

V rámci regionu hlavního města Prahy bylo vybráno několik středních škol, pro které bylo připraveno podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektů. Šlo celkem o sedm středních škol a učilišť. Společnost SEVEn zpracovala pro všechny objekty energetické audity a úvodní projektové dokumentace. Zpracované dokumenty se staly základem pro sepsání žádostí o podporu, kterou společnost SEVEn kompletně pro všechny objekty připravila.

Žádost o dotaci pro školské objekty ve Strakonicích

Žádost o dotaci pro školské objekty ve Strakonicích

Společnost SEVEn zpracovala pro město Strakonice žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení dvou vybraných školských objektů. V rámci této činnosti společnost SEVEn zpracovala kompletní žádost, dále byla provedena kontrola správnosti a souladu dokládaných dokumentů. Na konci byly žádosti včetně příloh zkompletovány a předány na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. Dotace byla ze strany OPŽP pro oba objekty schválena.

Dotace na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn na Praze 13

Dotace na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn na Praze 13

Společnost SEVEn v rámci tohoto projektu pomáhá městské části Praha 13 úspěšně čerpat dotaci na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn. Součástí poskytovaných služeb je kontrola fakturace, asistence při změnových jednáních v případě změn projektu, zpracovávání etapových monitorovacích zpráv (včetně té závěrečné), asistence při realizaci publicity programu a kompletní poradenství pro úspěšné čerpání dotačních prostředků a realizaci projektu.

Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti

Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti

Programy na podporu energetické efektivnosti znamenají velký potenciální přínos pro hospodářský rozvoj a rozvoj konkurenceschopnosti České republiky. Ať už se jedná o investici soukromého nebo veřejného charakteru, vždy je však třeba do rozhodování zahrnout i hodnocení efektivnosti takové investice. Cílem studie bylo analyzovat efektivitu programů úspor energie v České republice z hlediska teorie transakčních nákladů (tedy administrativních nákladů na vytvoření a správu programů a vyvolaných nákladů u žadatelů a příjemců). Studie se zaměřuje na tři hlavní programy na podporu energetické efektivnosti v ČR – Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3, Operační program Podnikání a inovace – program EKO--ENERGIE a program Zelená úsporám.