• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Výroba a doprava energie

Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.Novinka na českém trhu - hodnocení energetických ztrát transformátorů (v dané aplikaci)

Novinka na českém trhu - hodnocení energetických ztrát transformátorů (v dané aplikaci)

23.10.2012

Transformátory zapojené v systémech přenosu a distribuce elektrické energie se řadí mezi elektrické stroje s nejdelším funkčním životem. V provozu jsou trvale po celý rok patnáct, dvacet i více let. Proto možná ještě více než v případě elektromotorů je smysluplné se při výběru nového transformátoru pro tyto aplikace řídit principem výpočtu celkových nákladů na vlastnictví (anglicky „TCO“).

Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti?

Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti?

Přijetím směrnice o energetické účinnosti vyslala Evropská unie signál, že hodlá usilovat o dosažení cíle klimaticko-energetického balíčku v oblasti energetické efektivnosti, jímž je snížení primární spotřeby energie do roku 2020 v rámci EU o 20 % oproti referenčnímu scénáři vývoje. Vnitrostátní orientační cíl úspor v konečné spotřebě energie za Českou republiku byl podle článku 3 stanoven ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh). Cílem textu je čtenáře seznámit s implementací jednotlivých schémat...

Posouzení řešení Teplárny Strakonice

Posouzení řešení Teplárny Strakonice

V souvislosti s přípravou projektu ekologizace hlavního výrobního zařízení společnosti Teplárna Strakonice bylo pracovním týmem SEVEn provedeno odborné posouzení navrženého řešení z pohledu předpokládaných environmentálních efektů (zvýšení energetické účinnosti, výrazné snížení emisí NOX, SO2 a CO2, využití biomasy). Učiněná doporučení vedla k úpravě parametrů projektu před podáním žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Podkladové analýzy pro zavedení kontrol spalovacích zdrojů

Podkladové analýzy pro zavedení kontrol spalovacích zdrojů

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o ochraně ovzduší byla společnost SEVEn pověřena zpracováním podkladové analýzy posuzující podobu navrhovaných kontrol malých spalovacích zdrojů sloužících pro potřeby bydlení. Smyslem tohoto přelomového opatření, které má vstoupit v platnost od roku 2014, je začít rázně řešit neutěšený stav, jaký je dnes zaznamenáván u zdrojů instalovaných v rodinných domech a bytech. Východiskem návrhové části jsou požadavky obsažené v technických normách, jež upravují podmínky pro uvedení zdrojů na trh, a dosavadní zkušenosti s prováděním kontrol. Výstupem je návrh prováděcího předpisu a metodického pokynu komplexně upravující způsob posouzení jednotlivých druhů zdrojů z pohledu emisí, účinnosti a také plnění podmínek řádné montáže, provozu a údržby

Energetické služby pro Oloví

Energetické služby pro Oloví

Pro město Oloví bylo připraveno a zorganizováno výběrové řízení na veřejnou zakázku poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro centrální zásobování teplem ve dvou lokalitách. Město Oloví bylo postaveno před rozhodnutí řešit rekonstrukci dvou blokových kotelen a téměř havarijní stav rozvodů do objektů (bytových domů a školských zařízení). V rámci zadávacího řízení bylo nalezeno řešení instalovat samostatné kotelny do jednotlivých objektů. V rámci rekonstrukce energetického systému měl být instalován rovněž nový měřicí a regulační systém s tím, že bude v rámci projektu pro zadavatele instalován energetický dispečink se zakomponováním komunikace se všemi objekty. Vynaložená investice by měla být splácena po dobu deseti let, pro kterou by spočítán potenciál úspor v období 10 let (trvání kontraktu).