• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Alternativní zdroje energie

image

Alternativní zdroje energie (AZE) představují dynamicky se rozvíjející segment energetiky založený na rozličných a často i inovativních technologiích, které s různou spolehlivostí, energetickou účinností a nákladností nahrazují (díky veřejné podpoře) konvenční zdroje a formy energie. V souladu s tímto pojetím je i široké spektrum služeb, které v této oblasti nabízíme. Počínaje poradenstvím při tvorbě nových politik a legislativy, přes nezávislá ověření proveditelnosti či technicko-ekonomických parametrů různých zvažovaných řešení až po technickou asistenci investorům při přípravě konkrétních projektů (zaměřených na výrobu elektrické energie a/nebo tepla případně jiných forem energie jako jsou např. alternativní paliva).

V našich službách se primárně snažíme nacházet taková řešení, která zlepší celkové přínosy uplatnění AZE a přitom za stejných či lépe i nižších ekonomických nákladů. Právě proto klademe důraz na co nejvyšší energetickou efektivnost transformačních procesů spojených s jejich užitím.

Kromě tzv. obnovitelných zdrojů (OZE) se zabýváme i zdroji druhotnými (DZE), zejména odpady, jejichž uplatnění může mít za jistých podmínek i větší environmentální přínosy a přitom být (výrazně) levnější. Takováto řešení obecně preferujeme, jelikož současně přispívají k hospodářskému rozvoji a mají další doprovodné efekty.

V neposlední řadě nás alternativní zdroje energie zajímají i v dopravě – jejich širší uplatnění má zatím řadu ALE, nicméně snahou naší společnosti je postupně napomoci různými formami (odbornými posudky, studiemi apod.) k jejich postupnému odstranění. Příkladem může být CNG, jehož ekologické přínosy lze dále posílit přídavkem biometanu získávaného z vhodných organických materiálů (odpadů).
Stále se zvyšující zastoupení OZE v neposlední řadě postupně mění tradiční procesy a způsoby řízení (elektro)energetiky. I zde se dlouhodobě profilujeme jako podporovatelé zavádění tzv. smart meteringu a následně i chytrých sítí (smart grids), mohou skutečně revolucionalizovat způsob, jakým každý z nás energii užíváme.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Analýza přínosů a nákladů na zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů

Analýza přínosů a nákladů na zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů

Podrobná analýza vyčísluje přínosy a náklady spojené s navrhovaným zavedením provozní podpory výrobě tepla z obnovitelných zdrojů (které byly zakomponovány do znění nového zákona o podporovaných zdrojích energie, projednávaného Parlamentem ČR v druhé polovině roku 2011). Smyslem zavedení provozní podpory tepla by bylo posílit konkurenceschopnost výtopenského (tj. obecně energeticky efektivního a ekonomicky méně nákladného) užití pevné biomasy. Výtopenské užití biomasy totiž přestává být schopno (kvůli zavedení systémové podpory výrobě elektřiny) konkurovat cenám, které nabízejí velké zdroje, jež využívají palivo z biomasy primárně pro výrobu elektřiny ( formou spoluspalování). Zavedení takovéto podpory by napomohlo i plnění nových rozvojových cílů země do roku 2020, které budou nově zahrnovat i teplo či paliva určená pro konečnou spotřebu (vč. dopravy). Současná míra efektivního užití energie paliv z biomasy je v důsledku rozšířeného spalování v kondenzačních elektrárnách relativně nízká a právě cílená podpora výrobě tepla by mohla pomoci tento negativní trend korigovat.

Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Předmětem projektu je výstavba biomasové kotelny v systému tepelného hospodářství města Bechyně. Podíl spalování biomasy činí 80% z celkové výroby tepla. Součástí projektu je technologické propojení dvou samostatných tepelných zdrojů. Zpracovaný energetický audit v rámci tohoto projektu byl přílohou plné žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 EKO-ENERGIE.

Akční plán pro biomasu – část energeticko-technologického využití biomasy

Akční plán pro biomasu – část energeticko-technologického využití biomasy

Ministerstvo zemědělství ČR se rozhodlo přistoupit k aktualizaci Akčního plánu pro biomasu pro ČR (dále jen „APB“), jehož první verze byla zpracována v roce 2007 s platností na období let 2008 až 2010. Oblast energeticko-technologického využití biomasy patří k velmi významným komponentám akčního plánu a společnost SEVEn, jako jeden z členů pracovního týmu, byla pověřena jejím zpracováním. Cílem příspěvku SEVEn bylo posoudit různé způsoby konverze primární energie v organické hmotě do podoby dále využitelných forem energie a současně doporučit, jaký další vývoj by mělo dané odvětví sledovat s ohledem na dostupné potenciály různých forem biomasy. Doporučení potvrdila nutnost preferovat jednoznačně v budoucí politice odpadní a vedlejší produkty zemědělské a potravinářské výroby, jejichž využití není v kolizi s potravinovou bezpečností a skýtá přitom zajímavý potenciál využitelný za rozumných ekonomických nákladů. Současně by měl být kladen důraz na zvyšování efektivity konverzních procesů, jež dnes častokrát značně zaostává za možnostmi soudobé techniky.