CZ | EN

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie (AZE) představují dynamicky se rozvíjející segment energetiky založený na rozličných a často i inovativních technologiích, které s různou spolehlivostí, energetickou účinností a nákladností nahrazují (díky veřejné podpoře) konvenční zdroje a formy energie. V souladu s tímto pojetím je i široké spektrum služeb, které v této oblasti nabízíme. Počínaje poradenstvím při tvorbě nových politik a legislativy, přes nezávislá ověření proveditelnosti či technicko-ekonomických parametrů různých zvažovaných řešení až po technickou asistenci investorům při přípravě konkrétních projektů (zaměřených na výrobu elektrické energie a/nebo tepla případně jiných forem energie jako jsou např. alternativní paliva).

V našich službách se primárně snažíme nacházet taková řešení, která zlepší celkové přínosy uplatnění AZE a přitom za stejných či lépe i nižších ekonomických nákladů. Právě proto klademe důraz na co nejvyšší energetickou efektivnost transformačních procesů spojených s jejich užitím.

Kromě tzv. obnovitelných zdrojů (OZE) se zabýváme i zdroji druhotnými (DZE), zejména odpady, jejichž uplatnění může mít za jistých podmínek i větší environmentální přínosy a přitom být (výrazně) levnější. Takováto řešení obecně preferujeme, jelikož současně přispívají k hospodářskému rozvoji a mají další doprovodné efekty.

V neposlední řadě nás alternativní zdroje energie zajímají i v dopravě – jejich širší uplatnění má zatím řadu ALE, nicméně snahou naší společnosti je postupně napomoci různými formami (odbornými posudky, studiemi apod.) k jejich postupnému odstranění. Příkladem může být CNG, jehož ekologické přínosy lze dále posílit přídavkem biometanu získávaného z vhodných organických materiálů (odpadů).
Stále se zvyšující zastoupení OZE v neposlední řadě postupně mění tradiční procesy a způsoby řízení (elektro)energetiky. I zde se dlouhodobě profilujeme jako podporovatelé zavádění tzv. smart meteringu a následně i chytrých sítí (smart grids), mohou skutečně revolucionalizovat způsob, jakým každý z nás energii užíváme.