CZ | EN

PENB a kontroly en. zařízení

Ze zákona č. 406/2000 Sb. vyplývají pro spotřebitele energie mnohé povinnosti, mezi které mimo jiné patří kontroly klimatizačních systému, kontroly kotlů a průkazy energetické náročnosti budov.
Kontroly klimatizačních systémů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů ukládá vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy se jmenovitým příkonem pohonu zdroje chladu vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto systémů každé 4 roky s platností od 1. 1. 2009. Tato povinnost by u všech výše specifikovaných zdrojů měla být splněna do konce roku 2012 a v případě nedodržení může být uložena sankce do výše 200 000 Kč.
Kontroly kotlů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů ukládá vlastníkům a provozovatelům kotlů o jmenovitém výkonu od 20 do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov povinnost zajistit pravidelnou, případně jednorázovou (kotle starší 15 let), kontrolu těchto kotlů v intervalech ročních až jednou za 4 roky v závislosti na výkonu kotle a spalovaném palivu s platností od 1. 1. 2007. V případě nesplnění této povinnosti může být, stejně jako u kontroly klimatizačních systémů, uložena sankce do výše 200 000 Kč
Průkazy energetické náročnosti budov
Průkaz energetické náročnosti budovy poskytuje uživateli budovy obdobnou informaci jako již dlouhodobě užívaný energetický štítek na vybraných spotřebičích, tzn. informaci o spotřebě energie na vytápění, větrání, osvětlení, přípravu teplé užitkové vody a chlazení. Informaci uživateli poskytuje v podrobném číselném vyjádření v rámci výstupního protokolu, ale i v jednoduchém a intuitivním grafickém vyjádření. Povinnosti spojené se zpracováním průkazu energetické náročnosti budov jsou následující:
 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

  1. zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
  2. zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci ,
  3. zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy

Dále se bude povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy vztahovat na veškeré objekty, které se stanou předmětem pronájmu, či prodeje.

Kontroly kotlů, klimatizačních systémů a průkazy energetické náročnosti budov zpracováváme s ohledem na spotřeby zákazníků a vždy se snažíme pro zákazníka vytvořit co největší přidanou hodnotu – identifikovat ekonomicky efektivní potenciál úspor, nikoli pouze naplnit požadavky legislativy.