• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Snižování energetické náročnosti budov

image

Energetická náročnost budov je tématem, jímž se naše společnost zabývá již více než 10 let. Toto v současnosti široce diskutované téma nabývá na významu i v souvislosti s rostoucí cenou energie, snižujícími se náklady na pořízení materiálů a technologií, ale také s vyvíjejícím se legislativním prostředím, vytvářejícím na budovy zvýšené požadavky.

Působíme aktivně jak ve všech fázích projektové přípravy a realizace konkrétních projektů jako konzultanti v oblasti optimalizovaného navrhování nových budov nebo rekonstrukcí, tak i na úrovni přípravy legislativy, vztahující se k hospodaření energií v budovách a jejich energetické náročnosti – jedná se především o transpozici evropských předpisů, zejména směrnice o energetické náročnosti budov EPBD II.
Zabýváme se také problematikou zvyšování vědomostí a dovedností pracovníků ve stavebnictví v kontextu energeticky úsporných budov, kde jsou na kvalitu provedení kladeny mnohem přísnější požadavky.

Naše aktivity v oblasti přípravy legislativy, týkající se energetické náročnosti a efektivního využívání energie, sahají i mimo Českou republiku – především do zemí EU, zemí bývalého Sovětského Svazu a Jihovýchodní Evropy.

V době, kdy nízkoenergetické nebo pasivní domy byly v České republice předmětem začínajících diskuzí, se nám podařilo nalézt partnery a klienty, se kterými jsme společně realizovali několik konkrétních příkladů menších bytových a rodinných nízkoenergetických domů. Podařilo se zároveň prokázat, že při vhodně řešeném optimalizovaném návrhu lze takové domy stavět s naprosto minimálním až žádným navýšením investičních nákladů, to vše při snížení nákladů na vytápění téměř na polovinu.

Naší snahou je nacházet pro klienty taková optimální řešení, která povedou ke snížení energetické náročnosti jejich budov při racionálně vynaložených nákladech a s maximálním přínosem v dlouhodobém pohledu.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Stanovení referenčních hodnot energetických systémů budov

Stanovení referenčních hodnot energetických systémů budov

S cílem napravit a zpřesnit některé vstupy do hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) byly z iniciativy MPO řešitelským týmem SEVEn definovány nové hodnoty takzvaných směrných čísel pro oblast technického zařízení budov (TZB). Jedná se v zásadě o referenční parametry účinnosti a energetické náročnosti různých druhů TZB (od zdrojů tepla přes osvětlení až po větrání a klimatizaci), které naleznou využití jako vstupní proměnné při modelových výpočtech ENB, nejsou-li známy konkrétní hodnoty daného projektu. Výstupy tohoto projektu jsou promítnuty i do připravované novely vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, která dnes některé tyto údaje (nepřesně) uvádí.

Pracovní skupina zaměřená na implementaci EPBD II

Pracovní skupina zaměřená na implementaci EPBD II

Hospodářská komora České republiky ustavila pracovní skupinu, jíž SEVEn předsedalo. V rámci této skupiny SEVEn provádělo výpočty nákladově optimální úrovně parametrů budov na základě požadavků evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). Výsledky této optimalizace se promítly do doporučení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je za implementaci evropské směrnice do české legislativy odpovědné.

ENTRANZE - Policies to ENforce the TRAnsition to Nearly Zero-Energy buildings in Europe

ENTRANZE - Policies to ENforce the TRAnsition to Nearly Zero-Energy buildings in Europe

Cílem projektu ENTRANZE je aktivně podporovat tvorbu souvisejících předpisů a politik zajištěním potřebných dat, analýz a manuálů, vedoucích k rychlejšímu rozšíření budov s téměř nulovou spotřebou energie a zvýšení využívání OZE ve stávajících budovách. Záměrem projektu je propojit stavební odborníky z oblasti výzkumu a akademické sféry s osobami s rozhodovací pravomocí a dalšími zainteresovanými stranami s cílem vybudovat ambiciózní, ale zároveň reálné, předpisy, požadavky a plány vývoje energeticky efektivních staveb v EU.Projekt se zaměřuje na 9 zemí (Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Rumunsko, Španělsko), které pokrývají více než 60% budov v EU-27. Data, scénáře vývoje a vypracovaná doporučení budou vyhotovena rovněž pro EU-27 (+ Chorvatsko a Srbsko). Více na www.entranze.eu.