• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Výroba a doprava energie

image

Výroba a doprava energie stále disponuje značným potenciálem pro snížení energetické náročnosti a proto se těmito oblastmi intenzivně zabýváme. Problematiku řešíme na úrovni technické, obvykle v podobě návrhu optimalizačních opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, na úrovni ekonomické, obvykle se zabýváme problematikou cen, dotací a regulace, a v neposlední řadě na úrovni environmentální. Do oblasti našeho zájmu nepatří pouze obnovitelné zdroje, ale jakékoli zdroje a systémy, které již dnes, nebo na základě výstupů naší práce již splňují, nebo splňovat budou nejpřísnější enviromentální požadavky a to za předpokladu zachování ekonomické racionality.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Podkladové analýzy pro zavedení kontrol spalovacích zdrojů

Podkladové analýzy pro zavedení kontrol spalovacích zdrojů

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o ochraně ovzduší byla společnost SEVEn pověřena zpracováním podkladové analýzy posuzující podobu navrhovaných kontrol malých spalovacích zdrojů sloužících pro potřeby bydlení. Smyslem tohoto přelomového opatření, které má vstoupit v platnost od roku 2014, je začít rázně řešit neutěšený stav, jaký je dnes zaznamenáván u zdrojů instalovaných v rodinných domech a bytech. Východiskem návrhové části jsou požadavky obsažené v technických normách, jež upravují podmínky pro uvedení zdrojů na trh, a dosavadní zkušenosti s prováděním kontrol. Výstupem je návrh prováděcího předpisu a metodického pokynu komplexně upravující způsob posouzení jednotlivých druhů zdrojů z pohledu emisí, účinnosti a také plnění podmínek řádné montáže, provozu a údržby

Posouzení řešení Teplárny Strakonice

Posouzení řešení Teplárny Strakonice

V souvislosti s přípravou projektu ekologizace hlavního výrobního zařízení společnosti Teplárna Strakonice bylo pracovním týmem SEVEn provedeno odborné posouzení navrženého řešení z pohledu předpokládaných environmentálních efektů (zvýšení energetické účinnosti, výrazné snížení emisí NOX, SO2 a CO2, využití biomasy). Učiněná doporučení vedla k úpravě parametrů projektu před podáním žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.