• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Až 100 % investiční dotace na úspory pro státní organizace

26.06.2018
image

Takzvané organizační složky státu (OSS) mohou v letošním roce z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) získat na realizaci energeticky úsporných projektů investiční dotaci až do teoretické výše 100 % způsobilých výdajů. Podmínkou k tomu je realizace projektu metodou EPC.

Jednou za zajímavých novinek pravidel podpory na energetické úspory v rámci programu OPŽP je možnost realizovat úsporný projekt metodou EPC. Pravidla programu přitom žadatele, kteří se rozhodnou záměr tímto způsobem realizovat, zvýhodňují navýšením výše procentuální podpory o 5 % nad hodnotu, kterou by jinak běžným způsobem realizovaný projekt získal.

Výše podpory může činit od 40 až do 55 % způsobilých výdajů projektu, a to včetně 5 % bonusu za využití metody EPC. Horní hranice je přiznávána pokud podpořený projekt (realizovaný metodou EPC) vede ke snížení výchozí spotřeby energie o 30 % u památkově chráněných budov a 60 % u ostatních staveb.

Protože ve stejném čase je český stát vázán Směrnicí 2012/27/EU, o energetické účinnosti, renovovat od 1. ledna 2014 každý rok 3 % podlahové plochy budov využívaných ústředními orgány státní správy (tzv. ústředních vládních institucí), které nesplňují požadavky na min. energetickou náročnost, výše podpory byla u těchto žadatelů navýšena o dalších 45 % současným příspěvkem z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Fakticky to znamená možnost získat nevratnou podporu ve výši 85 až maximálních 100 %.

Tato kombinace podpor (z OPŽP a NZÚ) byla schválena vládou ČR usnesením č. 955 ze dne 2. listopadu 2016 a poprvé bylo možné tyto zvýhodněné podmínky využít v rámci 70. výzvy.  Kromě ústředních vládních institucí mohou o tuto navýšenou podporu žádat i organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce, což dále rozšiřuje potenciální okruh zájemců.

V rámci 70. výzvy, která měla termín ukončení žádosti do konce listopadu loňského roku, se podařilo několik projektů tohoto typu, tj. plánujících realizovat úsporný projekt metodou EPC, úspěšně předložit. Velikou výhodou pro žadatele je, že zvolená metoda jim dává možnost zjednodušit projekční přípravu a zaměřit se na nalezení technicko-ekonomického optima v rámci samotné soutěže na zhotovitele. Další podstatnou výhodou je, že dosažení energetických úspor bude muset být vybraným zhotovitelem smluvně zaručeno, což žadatelé s vědomím historických zkušeností určitě ocení. V neposlední řadě je samozřejmostí (metody EPC) poskytování energetického managementu po celou dobu trvání smluvního vztahu, což podmínky programu OPŽP rovněž požadují (energ. management musí být poskytován po dobu udržitelnosti projektu).

Od března 2018 je vyhlášena další, tentokrát v pořadí 100. výzva, jejíž podmínky jsou podobné, v některých ohledech ještě příznivější (např. na ostatní úsporná opatření se zvyšuje limit způsobilých výdajů na 10 tis. Kč na ušetřený GJ a rok). Termín pro podávání žádostí je až konec ledna příštího roku, takže potenciální žadatelé mají relativně stále dostatek času své projekty začít připravovat. Společnost SEVEn může nabídnout komplexní asistenci podloženou již několika úspěšně podpořenými projekty.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související