• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Historie společnosti SEVEn

Společnost SEVEn byla založena v roce 1990 s cílem podporovat účinnější využití energie a napomáhat tak ochraně životního prostředí a ekonomickému rozvoji.

Za období uplynulých dvaceti let se společnost podílela na přípravě a na realizaci mnoha desítek projektů týkajících se snižování energetické náročnosti, případně využívajících energetické služby a obnovitelné zdroje energie.

Šlo například o projekty, jejichž cílem byla identifikace potenciálu úspor energie a posouzení vhodnosti  instalace úspornějšího zařízení u zákazníka s cílem přinést konkrétní, ekonomicky návratné snížení spotřeby energie. Výsledkem řady dalších projektů ovšem byly také výzkumné studie či informační dokumenty, které pozitivně ovlivnily rozvoj českého energetického trhu.

Již v roce 1990 společnost SEVEn zpracovala ve spolupráci s americkými partnery energetické audity v průmyslových podnicích tehdejšího Československa a prezentovala tak základní principy správného a pro spotřebitele ekonomicky přínosného energetického auditu.

Postupně se společnost SEVEn začala v rámci evropských projektů podílet i na rozšiřování zkušeností s energeticky úspornými projekty do mnoha dalších zemí, nejenom v regionu EU a Střední a východní Evropy.

S rostoucím množstvím referencí a zkušeností SEVEn získalo renomé velmi zkušené konzultační společnosti, která dbá na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi s prováděním strategického poradenství na makroekonomické úrovni, řešením konkrétních technicko-energetických auditů a koncepcí v sektoru průmyslové a komunální energetiky, v oblasti řízení domácích a mezinárodních projektů, s organizací informačních a vzdělávacích aktivit pro odbornou i nejširší veřejnost.

Mezi oblasti zájmu SEVEn patří jak oblast vytápění a výroby teplé vody, tak racionalizace jejich spotřeby, zateplování a výstavba nízkoenergetických budov, elektrospotřebiče, osvětlování, ale i doprava, ochrana ovzduší a klimatické změny. Mezi zákazníky a partnery SEVEn patří vláda či jednotlivá ministerstva vlády ČR, mezinárodní rozvojové organizace jako je Světová banka, soukromé společnosti a firmy, města, obce a regiony, energetické podniky, zájmová sdružení a další instituce a spotřebitelé energie.

Snaha o prezentaci úspor energie nejenom jako environmentálně, ale i jako ekonomicky přínosné oblasti zájmu vedla k aktivitám i v oblasti financování energetických projektů. V první polovině 90. let minulého století například SEVEn působilo jako konzultant při zakládání nového česko-amerického fondu MUFIS a ve druhé polovině se podílelo na vzniku revolvingového fondu podporovaného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

V roce 1999 se společnost SEVEn stala na základě certifikace Českou energetickou agenturou prvním regionálním energetickým konzultačním střediskem se zaměřením na komunální energetiku.

V roce 1990 bylo SEVEn registrováno jako nadace s důrazem na neziskovost vykonávaných činností. V roce 1998 bylo z legislativních důvodů nutné změnit statut společnosti na obecně prospěšnou společnost. V roce 2007 byla založena sesterská společnost SEVEn Energy s.r.o., která doplňuje aktivity původní společnosti v případě potřeby o ryze podnikatelský přístup.

Výjimečná kvalifikace SEVEn je umožněna kombinací dobré znalosti místních podmínek a mezinárodních zkušeností, a to technických, ekonomických i legislativních.  Zahraniční zkušenosti si SEVEn postupně osvojovalo nejprve úzkou spoluprací s americkými  a evropskými partnerskými organizacemi a systematickým vzděláváním klíčových zaměstnanců SEVEn v zahraničí i v tuzemsku. V dnešní době již SEVEn řadu mezinárodních projektů spoluvytváří či koordinuje.

V roce 2005 se společnost SEVEn stala vítězem mezinárodní soutěže prvního ročníku „Evropské ceny energetických služeb“, kterou organizuje Berlínská energetická agentura pod záštitou německého ministra životního prostředí a s podporou evropského komisaře pro energetiku. SEVEn byla oceněna v kategorii „Nejlepší podporovatel energetických služeb“, ve které se hodnotila míra příspěvku k celkové podpoře trhu, překonávání překážek jeho dalšího rozvoje a konkrétní dosažené výsledky. Ocenění bylo prvním svého druhu v rámci České republiky.

Průběžná snaha o zkvalitňování poskytovaných služeb v roce 2003 vedla k zavedení certifikace společnosti dle systému ISO 9001, týkající se zkvalitňování systému poskytovaných služeb. V roce 2006 byl zaveden systém ISO 14001, vedoucí k dalšímu snižování negativních dopadů na životní prostředí a to jak v rámci vlastních aktivit SEVEn, tak i při spolupráci s klienty a partnery.

V rámci vývoje legislativy týkající se fungování obecně prospěšných společností, která již neumožňuje jejich další rozvoj a organizační změny, došlo v roce 2017 ke změně právní formy a názvu organizace na „SEVEn, The Energy Efficiency Center, zapsaný ústav“.

související