• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

zaměstnanec pracovní pozice e-mail
Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Předseda správní rady SEVEn, o.p.s. @
Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

Jaroslav Maroušek se v prosinci 1990 stal jedním ze zakladatelů společnosti SEVEn, o.p.s. a do srpna 2008 působil jako její ředitel. Od září 2008 je předsedou správní rady SEVEn, o.p.s. a pracuje jako ředitel v partnerské společnosti SEVEn Energy s.r.o. Je členem správních rad organizací zaměřených na hospodaření s energií v Polsku (FEWE), v Bulharsku (EnEffect) a na Ukrajině (ARENA ECO). Působí jako konzultant pro hodnocení projektů Světové banky a jako konzultant UNDP. Pracoval jako expert v mnoha odborných komisích jako např. v Expertním týmu pro nezávislé posouzení dostavby Jaderné elektrárny Temelín ustaveném vládou ČR, nebo v Meziresortní komisi k problematice změny klimatu. Jako reprezentant České republiky byl zvolen členem byra ad hoc otevřené mezivládní skupiny expertů pro energii a udržitelný rozvoj ustavené Komisí pro udržitelný rozvoj v OSN. Jaroslav Maroušek je rovněž autorem mnoha článků a studií, přednáší o energetice v České republice i v zahraničí.

celý text

jaroslav.marousek@svn.cz

Ing. Juraj Krivošík, MA. Ředitel společnosti SEVEn, o.p.s. @
Ing. Juraj Krivošík, MA.

Juraj Krivošík v SEVEn pracuje od roku 2000 a od roku 2008 je ředitelem společnosti. Je koordinátorem a partnerem řady mezinárodních projektů, věnujících se energetickému štítkování produktů z hlediska mechanismu dohledu nad trhem, identifikace a propagace energeticky úsporných modelů a mezinárodní výměny zkušeností s aplikací legislativy o energetickém štítkování. Podílí se na projektech v oblasti energeticky úsporného osvětlování, testování výrobků z hlediska jejich spotřeby energie, kontroly energetického štítkování na místech prodeje, propagace energeticky úsporných výrobků apod. Koordinuje a participuje na projektech organizovaných v řadě zemí EU, Východní a Střední Evropy. Je autorem řady článků a publikací a přednášel v řadě zemí na téma implementace legislativy, dohledu nad trhem a spotřebitelského vzdělávání v oblasti energetického štítkování a účinného využívání energie. V listopadu 2011 se jako zástupce SEVEn stal členem rady ředitelů mezinárodní organizace ECEEE – European Council for an Energy Efficient Economy.

celý text

juraj.krivosik@svn.cz

Ing. Tomáš Voříšek Jednatel, technický ředitel @
Ing. Tomáš Voříšek

Tomáš Voříšek pracuje v SEVEn od roku 2001. Od roku 2010 zastává ve společnosti pozici technického ředitele a zodpovídá za odbornou kvalitu všech technicky orientovaných firemních výstupů, zahrnujících i projekty zaměřené na úspory energie (energ. audity, studie proveditelnosti, EPC). Obdobná témata se pak dlouhodobě rovněž snaží prosazovat i v sektoru dopravy (tj. zavádění šetrnějších pohonů a paliv atd.).

celý text

tomas.vorisek@svn.cz

Ing. Gustav Kodl Zástupce ředitele regionální pobočky, senior konzultant @
Ing. Gustav Kodl

Gustav Kodl je absolventem ZČU Plzeň, fakulty elektrotechnické, obor stavba strojů a přístrojů. V roce 1994 po absolvování ZVS nastoupil do firmy Ökoplan s.r.o. České Budějovice, kde se začal zabývat vypracováváním územních energetických koncepcí a Energetických auditů. V roce 1998 nastoupil do firmy EGÚ (Energetický ústav) České Budějovice, kde se podílel na projektování, vývoji a realizaci automatiky laděných zhášecích tlumivek v rozvodných sítích a dalších součástech distribučních sítí. V roce 1999 nastoupil do JČP a.s. České Budějovice jako samostatný technik regulačních stanic plynu. Vypracovával technologické postupy oprav regulačních stanic, odpovídal za aplikaci moderních technologií při výstavbě nových regulačních stanic, analyzoval výpadky a poruchy stanic, včetně návrhů na jejich odstranění. V roce 2000 nastoupil do SEVEn, se kterým již dříve externě spolupracoval a kde se podílí na vypracovávání územních energetických koncepcí, energetických auditů nemocnic, škol, průmyslových podniků, provádí technické a ekonomické analýzy a vyhodnocování úspor energie. V roce 2007 úspěšně absolvoval státní zkoušku a získal osvědčení energetického auditora č. 272.

celý text

gustav.kodl@svn.cz

Ing. Juraj Chochlík Ředitel organizační složky @
Ing. Bohuslav Málek, CSc. Senior konzultant @
Ing. Bohuslav Málek, CSc.

Bohuslav Málek pracuje ve společnosti SEVEn od června 2005 a zaměřuje se na projekty centrálního zásobování teplem, energetické audity a obnovitelné zdroje energie. Mimo jiné měl na starosti přípravu velkého tendru na modernizaci CZT v pěti srbských městech pro Evropskou Agenturu pro Rekonstrukci. V roce 2007 úspěšně absolvoval státní zkoušku a získal osvědčení energetického auditora. Aktuálně se věnuje zvláště problematice výroby a energetického užití bioplynu, zejména z pohledu energetické efektivnosti, ať už u konkrétních projektových záměrů či návrhu technických, legislativních opatření s cílem motivovat k vyšší energetické efektivnosti (v současnosti např. v rámci evropského projektu CHP Goes Green).

celý text

bohuslav.malek@svn.cz

Mgr. Jana Szomolányiová Senior konzultantka @
Mgr. Jana Szomolányiová

Jana Szomolányiová řídí a podílí se na řešení mezinárodních projektů na podporu využití potenciálu energetických úspor v České republice a dalších zemích EU. Specializuje se na rozvoj trhu s energetickými službami se zaručenou úsporou (EPC) a zvyšování energetické efektivnosti na lokální i národní úrovni. Koordinovala evropský projekt „Transparense“, který zahrnoval partnery z 20 evropských zemí a disponoval rozpočtem 2,1 mil. EUR. Kromě řízení projektu byla významně zapojena ve vytváření Evropského etického kodexu pro EPC a také koordinovala proces veřejného projednávání kodexu na evropské i národní úrovni. Spolupracovala na přípravě průzkumů trhů EPC ve 20 účastnických zemích a na vývoji databází EPC shromažďující jejich výsledky. Dále byla zapojena v projektech EESI2020, ChangeBest, Combines, Re-Co, EESI, Buysmart a dalších. V minulosti řídila a podílela se na řešení řady projektů zaměřených na transpozici legislativy Evropské Unie v oblasti snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Tyto projekty často zahrnovaly modelování vývoje národního hospodářství, spotřeby energie a emisí znečišťujících látek. Také prováděla výzkum faktorů ovlivňujících energetickou spotřebu obyvatelstva v rámci pobytu na University of Essex (UK).

celý text

jana.szomolanyiova@svn.cz

Mgr. Ing. Michal Staša Senior konzultant @
Mgr. Ing. Michal Staša

Michal Staša (1979) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a fotometrická měření, a magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval jako světelný projektant, kde navrhoval nové osvětlovací soustavy v interiérech i exteriérech. V SEVEn pracuje od roku 2008 jako konzultant a specializuje se na možnosti úspor v osvětlení.

celý text

michal.stasa@svn.cz

Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Senior konzultant @
Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Jiří Karásek (1980) absolvoval v roce 2005 Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo. V SRN pracoval i v soukromé společnosti, kde se podílel na vývoji výpočetního nástroje návratnosti energetických opatření budov. Po svém návratu pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor. V společnosti SEVEn je od roku 2012. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

celý text

jiri.karasek@svn.cz

Ing. Petr Šrutka Konzultant @
Ing. Petr Šrutka

Petr Šrutka v SEVEn pracuje od roku 2015 jako konzultant. Jeho hlavními aktivitami ve společnosti SEVEn Energy, s.r.o., jsou zpracovávání odborných energetických posudků, energetických auditů průmyslových podniků i občanských staveb, provádění technických a ekonomických analýz a vyhodnocování úspor energie a dale se podílí na projektech zaručených úspor EPC. Od roku 2016 je také certifikovaným energetickým specialistou s oprávněním zpracovávat energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov a provádět kontroly koltů a klimatizací.

celý text

petr.srutka@svn.cz

Ing. Natálie Anisimova, Ph.D. Konzultantka @
Ing. Natálie Anisimova, Ph.D.

Ing. arch. Natálie Anisimova, Ph.D. ukončila vysokoškolské studium na Fakultě architektury Jihouralské státní univerzity v Čeljabinsku (Rusko). V roce 2006 začala studium v doktorském programu v oboru Stavební inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) se specializací na ekonomii a management ve stavebnictví.

celý text

natalie.anisimova@svn.cz

Ing. Ladislav Kaločai Konzultant @
Ing. Ladislav Kaločai

Ing. Ladislav Kaločai je od roku 2016 absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulty stavební. V roce 2016 nastoupil do SEVEn, se kterým již dříve při studiu spolupracoval, kde se podílel na evropských i národních projektech.

celý text

ladislav.kalocai@svn.cz

Ing. Jan Veleba Konzultant @
Ing. Jan Veleba

Ve společnosti SEVEn začal pracovat již při studiu od května 2015 jako odborný asistent a od března 2016 zde pracuje jako konzultant. Jeho hlavní náplní je spolupráce na národních a mezinárodních projektech se zaměřením zejména na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

celý text

jan.veleba@svn.cz

Ing. Milan Rezek Konzultant @

Absolventem ČVUT v Praze, fakulty strojní, obor technika prostředí. Od roku 2012 vykonával pozici projektanta vzduchotechniky, vytápění a chlazení pro administrativní objekty a výrobní haly. Následně se zabýval energetickými simulacemi budov v rámci optimalizace TZB systémů a certifikace budov LEED/BREEAM, technickými audity budov ve smyslu optimalizace TZB a úspor energie. Do společnosti SEVEn nastoupil v roce 2017, kde se věnuje zpracovávání odborných energetických posudků, energetických auditů občanských staveb, provádění technických a ekonomických analýz, vyhodnocování úspor energie a projektům zaručených úspor EPC.

celý text

milan.rezek@svn.cz

Jana Machutová Organizační podpora @
Štěpánka Dalekorejová Organizační podpora @