• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Evropský etický kodex pro EPC

image

Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňující klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na spotřebu energie. V rámci Evropy existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně je využívána jen jeho malá část. Přitom EPC by mohlo být využíto k renovaci budov ve veřejném sektoru, kde je nedostatek finančních prostředků pro tyto investice. Nový Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a principy EPC a tuto metodu mezi zákazníky zatraktivnit.

Průzkum provedený projektem Transparense roce 2013 mezi firmami energetických služeb (ESCO) v této oblasti ukázal, že mezi hlavní bariéry využití metody EPC v Evropě patří nízká důvěra v poskytovatele EPC, složitost metody EPC a tím i nízká poptávka na straně klienta. Proto byl za účelem vytvoření jednotných požadavků pro projekty EPC připraven Evropský etický kodex pro EPC.

Evropský etický kodex pro EPC (11.7.2014)  je  ke stažení na webové stránce projektu Transparense. Jeho konečné znění bylo schváleno evropskými asociacemi firem energetických služeb European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES). Tyto asociace v současnosti etický kodex ko-administrují na Evropské úrovni. Do konce roku 2015 jej ve 21 Evropských zemích podepsalo více než 200 signatářů, z velké části poskytovatelů EPC.

Cílem etického kodexu je zvýšen celkové transparentnosti a důvěryhodnost metody EPC. Etický kodex definuje sadu hodnot a zásad, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou, profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v evropských zemích. Etický kodex určuje zásady chování zejména na straně poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „poskytovatel EPC"). Zároveň je etický kodex kvalitativním ukazatelem pro klienty - co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.

Evropský etický kodex pro EPC představuje dobrovolný závazek a není právně závazný. Hlavním cílem Etického kodexu je představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb.

Etický kodex zároveň dává vládám, které by měly být hlavními potenciálními klienty metody EPC, příležitost, aby kodex použily jako soubor minimálních požadavků pro projekty EPC realizované na jejich majetku. Klíčové u těchto projektů je, že poskytovatel EPC ručí za smluvně sjednanou úroveň očekávaných úspor energie, a pokud tyto úspory nejsou dosaženy, musí poskytovatel kompenzovat klientovi rozdíl v úspoře nákladů. To je jedním z hlavních principů etického kodexu, který také pomáhá ozřejmit klientům, že je v jejich zájmu trvat na poskytnutí těchto záruk od poskytovatelů EPC.

Klíčovým faktorem úspěchu je, aby poskytovatelé EPC pochopili, že mohou těžit z dodržování základních pravidel poskytování EPC, které povedou ke zvýšení důvěry na straně klienta a tím i ke zvýšení poptávky po těchto projektech.

V České republice byl Evropský etický kodex pro EPC představen 19. září 2014 v Praze na národním semináři, kde bylo také s firmami a klienty diskutováno využití kodexu při realizaci projektů EPC. Znění etického kodexu je k dispozici ke stažení na stránkách projektu Transparense.

V České republice podpořila etický kodex podpisem jak Asociace poskytovatelů energetických služeb APES, tak i její individuální členové - 7 firem ESCO (Amper Savings, a.s.; COFELY a.s.; D-energy s.r.o.; ENESA, a.s.; MVV Energie CZ a.s.; Siemens, s.r.o.; Veolia Energie ČR, a.s.) a 4 facilitátoři EPC. Kongresové centrum Praha je zatím jediným klientem, jenž podepsal etický kodex. Signatáři můžou teď vzužívat logo signatáře jsou facilitátoři EPC a konzultanti.

Pokud se i vy chcete stát signatářem etického kodexu, stačí když podepíšete prohlášení, jenž je ke stažení na stránce Asociace poskytovatelů energetických služeb. Následně se dostane na seznam signatářů etického kodexu.

Kontakt:  Jana Szomolányiová, ko-ordinátorka projektu Transparense

kontakt
image

Jana Szomolányiová

email: jana.szomolanyiova@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související