• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Metoda EPC zaznamenala úspěšný rok 2012

image

Rok 2012 je pro metodu EPC rokem rozvoje velkého množství aktivit jak na straně konkrétních realizovaných či připravovaných projektů, tak po stránce strategických aktivit v rámci celého odvětví.
Ve fázi realizace je jeden z prvních projektů EPC v oblasti veřejného osvětlení v České republice. Tato oblast byla doposud spíše méně rozvinutá, ale představuje významný potenciál úspor. Jedná se o projekt v Moravské Třebové, v jehož rámci bylo rekonstruováno více než 1 000 světelných bodů a asi 20 rozvodných desek ve městě a byl nainstalován dispečerský systém monitoringu a řízení veřejného osvětlení. Celková investice do těchto opatření dosahuje výše zhruba 15 milionů Kč a celková úspora je přibližně 58 % z celkových nákladů na spotřebu energie a provoz. Úspěch projektu dokládá fakt, že projekt získal 1. místo v soutěži o Nejlepšího připravovatele projektu řešeného metodou EPC před vyhlášením soutěže v roce 2011.
Zároveň se v současnosti zahajují projekty, které byly podpořeny v rámci programu EFEKT v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Program spolufinancuje úvodní analýzy řešitelnosti úsporných opatření pomocí metody EPC (tedy zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení objektů vhodných pro realizaci projektu EPC). V současnosti tak u podpořených projektů (kterých bylo v roce 2012 přes dvacet) tyto analýzy probíhají nebo již proběhly. U objektů, u nichž bylo doporučeno využití metody EPC, bude do konce roku vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektu EPC.
Ve fázi intenzivních příprav je také několik strategických dokumentů, jejichž cílem je nastavit jasné podmínky a standardní postupy v řešení projektů metodou EPC. V průběhu podzimu tak bude připraveno a zveřejněno aktualizované znění vzorové smlouvy pro EPC, základní principy zadávací dokumentace a etický kodex pro poskytovatele energetických služeb a jejich zákazníky. Tyto dokumenty pomohou nastavit mantinely a „pravidla hry“ pro rychle se rozvíjející odvětví EPC.
Všechny dokumenty budou do konce roku 2012 zveřejněny na stránce www.epc-ec.cz, která rovněž prochází zásadní rekonstrukcí (vizuální i obsahovou). Nová stránka bude obsahovat jak přehlednou databázi projektů řešených metodou EPC, tak užitečné informace o EPC, novinky z dané oblasti a upozornění na připravované akce.
S velkým úspěchem se setkávají nyní již téměř pravidelně organizované vzdělávací akce v podobě seminářů a konferencí. Nad kombinací semináře konaného 25. října 2012 a mezinárodní konference konané 27. listopadu 2012 převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas.

kontakt
image

Vladimír Sochor

email: vladimir.sochor@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související
Evropský etický kodex pro EPC

Evropský etický kodex pro EPC

Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňující klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na spotřebu energie. V rámci Evropy existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně je využívána jen jeho malá část. Přitom EPC by mohlo být využíto k renovaci budov ve veřejném sektoru, kde je nedostatek finančních prostředků pro tyto investice. Nový Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a principy EPC a tuto metodu mezi zákazníky zatraktivnit.