• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Nakladově optimalní uroveň požadavků na budovy – Cost optimum

image

Novela směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU, tzv. EPBD II) ukládá členským státům EU povinnost zajistit takové minimální hodnoty požadavků na budovy a jejich systémy, vedoucí k dosažení nízké energetické náročnosti budov, na takové úrovni, aby tato opatření byla ekonomicky optimální. Požadovaná úroveň spotřeby je stanovena srovnávacím výpočtem defi novaných variant, které představují možná konstrukční a technologická řešení s cílem najít ekonomicky optimální úroveň. To má platit jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce budov.

Hospodářská komora ČR proto ustanovila pracov ní skupinu, jejímž členem je i SEVEn, která v ní provádí výpočty nákladové optimalizace pro Českou republiku. Výsledky výpočtů budou použity jako podklad pro stanovení příslušných legislativních požadavků Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Metodika výpočtu nákladově optimální úrovně defi nuje varianty výpočtu energetických parametrů pro srovnávací analýzu, ekonomický výpočet a posouzení daných variant. Energetickými parametry jsou myšleny měrné hodnoty dodané energie pro vytápění, chlazení, větrání, přípravu TV a osvětlení včetně jejich přepočtu na měrnou primární energii. Cílem výpočtu je tedy stanovit celkové měrné náklady pro každou z defi novaných variant. Ke každé variantě je přiřazena investiční náročnost jednotlivých opatření vstupujících do výpočtu, náklady na provoz včetně nákladů na energie, údržbu, perioda údržby a životnost prvku.

Dále do výpočtu vstupuje doba hodnocení projektu, diskontní sazba a roční růst cen energií. Tento výpočet nákladového optima se provádí na celonárodní úrovni; nebude se tedy stanovovat pro každý jednotlivý projekt samostatně. Výpočet metodicky vychází z normy ČSN EN 15 459 „Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách“.

Výsledkem optimalizačního výpočtu jsou body jednotlivých variant řešení projektu, které jsou propojeny pomyslnou křivkou. Nákladovým optimem je ta varianta, které odpovídá nejnižší bod na křivce. Směrnice EPBD II defi nuje další důležitý pojem, kterým je budova s téměř nulovou spotřebou energie = budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. K povinné výstavbě těchto budov by mělo dojít od 31. 12. 2018 u budov užívaných a vlastněných orgány veřejné moci, v ostatních případech od 31. 12. 2020. Na obrázku je znázorněno hledání současného nákladového optima a dále cesta k předpokládanému optimu pro novostavby v roce 2021 (2019).

kontakt
image

Zuzana Šestáková

email: zuzana.sestakova@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související