• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

image

Česká republika má v rámci režimu Kjótského protokolu v období 20082012 předpokládaný emisní přebytek ve výši asi 150 mil. tun CO2 eq. (resp. AAU, Assigned Amount Units). Z toho přibližně 100 mil. AAU jednotek může být zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování. Cílem programu Zelená úsporám, který je financován z příjmů ČR za tyto emisní přebytky, je podpořit zejména vybraná opatření ke zvýšení energetické efektivnosti, realizovaná v obytných budovách, která povedou jak k okamžitému snížení emisí CO2, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění. Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Článek přináší informace o výsledku verifikace snížení emisí CO2 pro Výroční zprávu Zelená úsporám za rok 2011.

SEVEn, o. p. s., provedlo verifikaci pravděpodobného snížení emisí CO2, dosaženého realizací programu Zelená úsporám na základě žádostí registrovaných a schválených do 31. 12. 2011 napříč jednotlivými podporovanými oblastmi. Výpočty snížení emisí CO2 byly provedeny Státním fondem životního prostředí (SFŽP) podle validované výpočtové metody pro vyčíslení snížení emisí CO2 v rámci programu ZÚ. Validace výpočtové metody byla provedena na jaře roku 2010 externím nezávislým subjektem, společností Det Norske Veritas.

Podle Výroční zprávy programu Zelená úsporám za rok 2011 byl celkový počet žádostí zaregistrovaných v rámci programu ZÚ do konce roku 2011 roven 75 318. Ke konci roku 2011 bylo také evidováno celkem 80 341 projektů. Celkový objem podpory připadající na žádosti registrované do 31.12.2011 přesáhl částku 20,46 mld. Kč. Následující obrázek ukazuje rozdělení podpory na jednotlivé oblasti.

Rozdělení podpory (v Kč a v %) registrovaných žádostí na jednotlivé oblasti. Zdroj: Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2011

Environmentální přínosy programu byly hodnoceny na základě schválených a vyplacených žádostí. Celková předpokládaná redukce emisí CO2 v roce 2011 dosáhla u schválených žádostí celkem 760 738 tun za rok. (Celkem bylo do konce roku 2011 schváleno cca 72 tis. žádostí.)   V případě vyplacených žádostí je předpokládaná redukce emisí CO2  461 443 tun za rok (na ca. 47 tisíc žádostí, vyplacených do 31. 12. 2011).

K 31. 12. 2011 se podařilo úspěšně zobchodovat celkem cca 90 mil. AAU jednotek. Podle informací Ministerstva životního prostředí z 11. 1. 2012 by měly být do ukončení programu Zelená úsporám uspokojeny všechny způsobilé žádosti, které byly předloženy do 25. 10. 2010.

Dále SEVEn, o.p.s. realizoval pro SFŽP v roce 2012 kontroly projektů na místě jejich realizace  s cílem ověřit, zda skutečně došlo k realizaci opatření a pokud možno v co největší míře prověřit snížení emisí CO2. V rámci výše uvedeného projektu bylo uskutečněno celkem 209 ověřovacích průzkumů ve spolupráci se zástupci SFŽP napříč všemi kraji České republiky.

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související