• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Vzdělávací programy směrem k nZEB

image

Jedním z klíčových úkolů pro současný stavební sektor je schopnost přilákat a udržet pracovníky s potřebnými dovednostmi a znalostmi, tak aby mohli na svých stavbách uplatnit špičkové inovace v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Současná praxe navíc vyžaduje komplexní přístup k otázkám energetiky a zajištění účinnosti zdrojů v průběhu celého životního cyklu staveb. V současné době se realizují tři projekty, které se zabývají zlepšením dovedností pracovníků na stavbách. Tento článek představuje aktuální aktivity projektu ingREes, který cílí především na inženýrské profese.

Projekt ingREes realizuje opatření Cestovní mapy (Roadmap) vytvořené v rámci iniciativy Build-Up Skills, a je určen k vytvoření a zavedení systému dalšího vzdělávání k rozvoji dovedností a znalostí odborníků ve stavebnictví se střední a vyšší kvalifikací. Projektu se zúčastní partneři z České republiky, Slovenska a Rakouska, kteří v jeho rámci mají napomoct zajistit plnění cílů EU 2020 v oblasti zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.

Systém dalšího vzdělávání je vyvíjen následujícím způsobem: hlavním úkolem je vývoj pěti vzdělávacích programů pro odborníky ve stavebnictví. Dále pak nastavení stálé sítě školitelů poskytujících školicí programy vyvinuté v rámci projektu a školení školitelů poskytujících tyto školicí programy. Kromě toho je cílem projektu návrh finančních opatření k motivaci odborníků zúčastnit se školicích programů a k motivaci malých a středních podniků investovat do dalšího vzdělávání. Vzděláváni budou specialisté v pěti následujících profesích: architekt a projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora, poradce pro udržitelnost a hodnotitel dosažené energetické účinnosti.

V současné době jsou v rámci projektu dokončeny konkrétní studijní požadavky pro definované školicí programy. Výsledky školení byly stanoveny pro každou z vybraných profesí, například architekt/projektant musí v rámci výsledků školení mít přehled o materiálech používaných ke zvýšení energetické účinnosti budov a umět popsat jejich vliv na energetickou účinnost, umět zpracovat příklad návrhu pro získávání energie z šedé vody, orientovat se v předpisech týkajících se využití stavebních materiálů ke zvýšení energetické účinnosti, být schopný vysvětlit potenciál rekuperace tepla na konkrétním příkladu. Kromě toho může ukázat příklady toho, jak různý tvar a umístění budovy ovlivňuje její vnitřní prostředí, na digitálním modelu budovy může identifikovat jednotlivé prvky budovy a informace důležité ve fázi plánování atd.

Druhá profese pro vzdělávání – stavbyvedoucí – po ukončení vzdělávacího programu bude disponovat dovedností definovat BIM-moduly (building information modeling modules) pro zajištění výměny informací a koordinace, stanovit řídicí opatření k zajištění použití technologie (na praktickém příkladu) podle technologických předpisů, identifikovat a vysvětlit důsledky závad a omylů v souladu s požadavky na materiály a technologické procesy atd.

Další profese, dosud v ČR nerozšířená, poradce pro udržitelnost (Sustainability Counsellor) získá následující schopnosti a dovednosti:

Odborníci pro technický dozor budou schopní poskytnout seznam materiálů s uvedením jejich energetické účinnosti a udržitelných vlastností; vysvětlit vlastnosti upevňovacích technologií; poskytnout a vysvětlit model zabezpečení kvality, včetně návrhu opatření pro řízení kvality a podpory zajištění kvality ve výstavbě; určit přednost na praktickém příkladu pro jednotlivé varianty rozhodnutí na základě poměru úsilí/výstup; určit přednost stavebních výrobků z hlediska efektivního využití OZE a dosažení vyšší energetické účinnosti v budovách; vysvětlit klíčové aspekty instalace přístrojů/zařízení, relevantní pro využití OZE v budovách atd.

Hodnotitel dosažené energetické účinnosti (Assessor of the Achieved Energy Efficiency of the Building) získá dovednost vysvětlit pravidla pro certifikaci neobytných budov; vysvětlit na konkrétním příkladu, jak technická zařízení navzájem ovlivňují jejich výkon; může vysvětlit tepelněizolační vlastnosti použitých řešení pro energetickou účinnost; má přehled v právních předpisech a normách vztahujících se k certifikaci budov; může definovat výpočtový model pro obytné budovy; umí stanovit, jak obálka budovy ovlivňuje energetickou účinnost technického zařízení budov; může vysvětlit principy metody energetických služeb se zárukou, případně využití obnovitelných zdrojů energie v budovách atd.

Každý program vzdělávání odborníků ve stavebnictví na Slovensku a v ČR bude ukončen zkouškou a získáním certifikátu. Projekt potrvá 36 měsíců do roku 2018.

 

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související