CZ | EN

Vzdělávací programy směrem k nZEB

Jedním z klíčových úkolů pro současný stavební sektor je schopnost přilákat a udržet pracovníky s potřebnými dovednostmi a znalostmi, tak aby mohli na svých stavbách uplatnit špičkové inovace v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Současná praxe navíc vyžaduje komplexní přístup k otázkám energetiky a zajištění účinnosti zdrojů v průběhu celého životního cyklu staveb. V současné době se realizují tři projekty, které se zabývají zlepšením dovedností pracovníků na stavbách. Tento článek představuje aktuální aktivity projektu ingREes, který cílí především na inženýrské profese.

Projekt ingREes realizuje opatření Cestovní mapy (Roadmap) vytvořené v rámci iniciativy Build-Up Skills, a je určen k vytvoření a zavedení systému dalšího vzdělávání k rozvoji dovedností a znalostí odborníků ve stavebnictví se střední a vyšší kvalifikací. Projektu se zúčastní partneři z České republiky, Slovenska a Rakouska, kteří v jeho rámci mají napomoct zajistit plnění cílů EU 2020 v oblasti zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.

Systém dalšího vzdělávání je vyvíjen následujícím způsobem: hlavním úkolem je vývoj pěti vzdělávacích programů pro odborníky ve stavebnictví. Dále pak nastavení stálé sítě školitelů poskytujících školicí programy vyvinuté v rámci projektu a školení školitelů poskytujících tyto školicí programy. Kromě toho je cílem projektu návrh finančních opatření k motivaci odborníků zúčastnit se školicích programů a k motivaci malých a středních podniků investovat do dalšího vzdělávání. Vzděláváni budou specialisté v pěti následujících profesích: architekt a projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora, poradce pro udržitelnost a hodnotitel dosažené energetické účinnosti.

V současné době jsou v rámci projektu dokončeny konkrétní studijní požadavky pro definované školicí programy. Výsledky školení byly stanoveny pro každou z vybraných profesí, například architekt/projektant musí v rámci výsledků školení mít přehled o materiálech používaných ke zvýšení energetické účinnosti budov a umět popsat jejich vliv na energetickou účinnost, umět zpracovat příklad návrhu pro získávání energie z šedé vody, orientovat se v předpisech týkajících se využití stavebních materiálů ke zvýšení energetické účinnosti, být schopný vysvětlit potenciál rekuperace tepla na konkrétním příkladu. Kromě toho může ukázat příklady toho, jak různý tvar a umístění budovy ovlivňuje její vnitřní prostředí, na digitálním modelu budovy může identifikovat jednotlivé prvky budovy a informace důležité ve fázi plánování atd.

Druhá profese pro vzdělávání – stavbyvedoucí – po ukončení vzdělávacího programu bude disponovat dovedností definovat BIM-moduly (building information modeling modules) pro zajištění výměny informací a koordinace, stanovit řídicí opatření k zajištění použití technologie (na praktickém příkladu) podle technologických předpisů, identifikovat a vysvětlit důsledky závad a omylů v souladu s požadavky na materiály a technologické procesy atd.

Další profese, dosud v ČR nerozšířená, poradce pro udržitelnost (Sustainability Counsellor) získá následující schopnosti a dovednosti:

Odborníci pro technický dozor budou schopní poskytnout seznam materiálů s uvedením jejich energetické účinnosti a udržitelných vlastností; vysvětlit vlastnosti upevňovacích technologií; poskytnout a vysvětlit model zabezpečení kvality, včetně návrhu opatření pro řízení kvality a podpory zajištění kvality ve výstavbě; určit přednost na praktickém příkladu pro jednotlivé varianty rozhodnutí na základě poměru úsilí/výstup; určit přednost stavebních výrobků z hlediska efektivního využití OZE a dosažení vyšší energetické účinnosti v budovách; vysvětlit klíčové aspekty instalace přístrojů/zařízení, relevantní pro využití OZE v budovách atd.

Hodnotitel dosažené energetické účinnosti (Assessor of the Achieved Energy Efficiency of the Building) získá dovednost vysvětlit pravidla pro certifikaci neobytných budov; vysvětlit na konkrétním příkladu, jak technická zařízení navzájem ovlivňují jejich výkon; může vysvětlit tepelněizolační vlastnosti použitých řešení pro energetickou účinnost; má přehled v právních předpisech a normách vztahujících se k certifikaci budov; může definovat výpočtový model pro obytné budovy; umí stanovit, jak obálka budovy ovlivňuje energetickou účinnost technického zařízení budov; může vysvětlit principy metody energetických služeb se zárukou, případně využití obnovitelných zdrojů energie v budovách atd.

Každý program vzdělávání odborníků ve stavebnictví na Slovensku a v ČR bude ukončen zkouškou a získáním certifikátu. Projekt potrvá 36 měsíců do roku 2018.