• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Metoda EPC zaznamenala úspěšný rok 2012

Metoda EPC zaznamenala úspěšný rok 2012

Rok 2012 je pro metodu EPC rokem rozvoje velkého množství aktivit jak na straně konkrétních realizovaných či připravovaných projektů, tak po stránce strategických aktivit v rámci celého odvětví. Ve fázi realizace je jeden z prvních projektů EPC v oblasti veřejného osvětlení v České republice. ........

Energetické štítky v obchodech – jak často je skutečně vidíme?

Energetické štítky v obchodech – jak často je skutečně vidíme?

Energetické štítky, které umožňují porovnání provozní spotřeby jednotlivých modelů spotřebičů, jsou již dlouho používaným nástrojem, jenž má pomoci zákazníkům v rozhodování při nákupu těchto produktů. Jejich zavedení u bílé techniky zaznamenalo takový úspěch, že se postupně začaly používat i u dalších typů produktů, jako jsou televizory, pneumatiky či budovy.

Výsledky ověřování snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám za rok 2010

Výsledky ověřování snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám za rok 2010

Česká republika má v rámci režimu Kjótského protokolu v období 2008–2012 předpokládaný emisní přebytek ve výši asi 150 mil. tun CO2 eq. (resp. AAU, Assigned Amount Units). Z toho přibližně 100 mil. AAU jednotek může být zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování. Cílem programu Zelená úsporám, který je fi nancován z příjmů ČR za tyto emisní přebytky, je podpořit zejména vybraná opatření ke zvýšení energetické efektivnosti, realizovaná v obytných budovách, která povedou jak k okamžitému snížení emisí CO2, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění. Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Článek přináší informace o výsledku verifi kace snížení emisí CO2 pro Výroční zprávu Zelená úsporám za rok 2010.

Průkazy energetické náročnosti budov - hlavní změny

Průkazy energetické náročnosti budov - hlavní změny

Hodnocení energetické náročnosti budov je téma, jemuž je v poslední době věnována velká pozornost mezi odborníky i mezi širokou veřejností. Od 1. ledna 2013 vstupuje v platnost novela zákona o hospodaření energií (a následně také prováděcí vyhláška), která přináší v oblasti energeticky úsporných budov některé významné změny. SEVEn se na přípravě nového zákona a vyhlášky o energetické náročnosti budov podílí zejména výpočty v rámci pracovní skupiny při Hospodářské komoře ČR. Výsledky výpočtů slouží jako podklad pro stanovení referenčních hodnot pro hodnocení energetické náročnosti budov.

Kolik stoji dotace na energetickou efektivnost?

Kolik stoji dotace na energetickou efektivnost?

Programy na podporu energetické efektivnosti znamenají velký potenciální přínos pro hospodářský rozvoj a rozvoj konkurenceschopnosti České republiky. Ať už se jedná o investici soukromého nebo veřejného charakteru, vždy je však třeba do rozhodování zahrnout i hodnocení efektivnosti takové investice.

Budou budovy s téměř nulovou energetickou náročností prováděny kvalitně?

Budou budovy s téměř nulovou energetickou náročností prováděny kvalitně?

V současné době probíhá v České republice příprava legislativy implementující směrnici EPBD II (The Energy Performance of Buildings Directive II) o energetické náročnosti budov, z níž vyplývají závazné požadavky na realizaci budov s nákladově optimální, téměř nulovou energetickou náročností. Realizace budov bude probíhat tak, aby po dni 31. 12. 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie a aby do 31. 12. 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Kontrola klimatizačních systémů

Kontrola klimatizačních systémů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, ukládá vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy se jmenovitým příkonem pohonu zdroje chladu vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto systémů každé 4 roky s platností od 1. 1. 2009, kdy nabyla zmíněná prováděcí vyhláška účinnosti.