• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Analýza přínosů a nákladů na zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů

Analýza přínosů a nákladů na zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů

Podrobná analýza vyčísluje přínosy a náklady spojené s navrhovaným zavedením provozní podpory výrobě tepla z obnovitelných zdrojů (které byly zakomponovány do znění nového zákona o podporovaných zdrojích energie, projednávaného Parlamentem ČR v druhé polovině roku 2011). Smyslem zavedení provozní podpory tepla by bylo posílit konkurenceschopnost výtopenského (tj. obecně energeticky efektivního a ekonomicky méně nákladného) užití pevné biomasy. Výtopenské užití biomasy totiž přestává být schopno (kvůli zavedení systémové podpory výrobě elektřiny) konkurovat cenám, které nabízejí velké zdroje, jež využívají palivo z biomasy primárně pro výrobu elektřiny ( formou spoluspalování). Zavedení takovéto podpory by napomohlo i plnění nových rozvojových cílů země do roku 2020, které budou nově zahrnovat i teplo či paliva určená pro konečnou spotřebu (vč. dopravy). Současná míra efektivního užití energie paliv z biomasy je v důsledku rozšířeného spalování v kondenzačních elektrárnách relativně nízká a právě cílená podpora výrobě tepla by mohla pomoci tento negativní trend korigovat.

Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Obnovitelný zdroj energie pro centrální zdroj tepla v Bechyni

Předmětem projektu je výstavba biomasové kotelny v systému tepelného hospodářství města Bechyně. Podíl spalování biomasy činí 80% z celkové výroby tepla. Součástí projektu je technologické propojení dvou samostatných tepelných zdrojů. Zpracovaný energetický audit v rámci tohoto projektu byl přílohou plné žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 EKO-ENERGIE.

Akční plán pro biomasu – část energeticko-technologického využití biomasy

Akční plán pro biomasu – část energeticko-technologického využití biomasy

Ministerstvo zemědělství ČR se rozhodlo přistoupit k aktualizaci Akčního plánu pro biomasu pro ČR (dále jen „APB“), jehož první verze byla zpracována v roce 2007 s platností na období let 2008 až 2010. Oblast energeticko-technologického využití biomasy patří k velmi významným komponentám akčního plánu a společnost SEVEn, jako jeden z členů pracovního týmu, byla pověřena jejím zpracováním. Cílem příspěvku SEVEn bylo posoudit různé způsoby konverze primární energie v organické hmotě do podoby dále využitelných forem energie a současně doporučit, jaký další vývoj by mělo dané odvětví sledovat s ohledem na dostupné potenciály různých forem biomasy. Doporučení potvrdila nutnost preferovat jednoznačně v budoucí politice odpadní a vedlejší produkty zemědělské a potravinářské výroby, jejichž využití není v kolizi s potravinovou bezpečností a skýtá přitom zajímavý potenciál využitelný za rozumných ekonomických nákladů. Současně by měl být kladen důraz na zvyšování efektivity konverzních procesů, jež dnes častokrát značně zaostává za možnostmi soudobé techniky.

Posouzení návrhů podpor výroby tepla z obnovitelných zdrojů

Posouzení návrhů podpor výroby tepla z obnovitelných zdrojů

Studie měla za cíl posoudit dva návrhy systému podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Prvním byl bonusový model (systém poplatků odváděných do fondu, z nichž jsou poskytovány provozní dotace, tj. bonusy výrobcům tepla z obnovitelných zdrojů). Druhým byl systém bílých certifikátů vydávaných výrobcům tepla z obnovitelných zdrojů, které lze uplatnit ke snížení základu daně z energie. Doplňkově byl také posouzen způsob investiční podpory výstavby zdrojů na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Na začátku analýzy byl navržen cíl podpůrné politiky – podíl využití obnovitelných zdrojů (OZE) na výrobě tepelné energie v roce 2020 v TWh, který by adekvátně přispíval k dosažení cílové hodnoty podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie stanovené pro rok 2020 směrnicí 2009/28/ES. Pro oba systémy byla dále vyvozena doporučení v oblasti nastavení hlavních parametrů systémů tak, aby bylo dosaženo výše zmíněného stanoveného cíle podílu využití OZE na výrobě tepla. Oba systémy byly posouzeny na základě seznamu hlavních kritérií, a to zejména co do environmentální účinnosti, ekonomické efektivnosti, celkové výše vícenákladů, administrativních nákladů, nákladů soukromých subjektů a nákladů na státní rozpočet. V závěru studie jsou na základě této analýzy doporučeny alternativy navrhovaných systémů k dalšímu posouzení.