• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Posouzení návrhů podpor výroby tepla z obnovitelných zdrojů

image

Zákazník: Ministerstvo životního prostředí ČR

Studie měla za cíl posoudit dva návrhy systému podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Prvním byl bonusový model (systém poplatků odváděných do fondu, z nichž jsou poskytovány provozní dotace, tj. bonusy výrobcům tepla z obnovitelných zdrojů). Druhým byl systém bílých certifikátů vydávaných výrobcům tepla z obnovitelných zdrojů, které lze uplatnit ke snížení základu daně z energie. Doplňkově byl také posouzen způsob investiční podpory výstavby zdrojů na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Na začátku analýzy byl navržen cíl podpůrné politiky – podíl využití obnovitelných zdrojů (OZE) na výrobě tepelné energie v roce 2020 v TWh, který by adekvátně přispíval k dosažení cílové hodnoty podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie stanovené pro rok 2020 směrnicí 2009/28/ES. Pro oba systémy byla dále vyvozena doporučení v oblasti nastavení hlavních parametrů systémů tak, aby bylo dosaženo výše zmíněného stanoveného cíle podílu využití OZE na výrobě tepla. Oba systémy byly posouzeny na základě seznamu hlavních kritérií, a to zejména co do environmentální účinnosti, ekonomické efektivnosti, celkové výše vícenákladů, administrativních nákladů, nákladů soukromých subjektů a nákladů na státní rozpočet. V závěru studie jsou na základě této analýzy doporučeny alternativy navrhovaných systémů k dalšímu posouzení.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související