• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Analýza možností čerpání dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na podporu opatření zaměřených na modernizaci veřejného osvětlení

Analýza možností čerpání dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na podporu opatření zaměřených na modernizaci veřejného osvětlení

Předmětem plnění byla detailní analýza předpisů upravujících uznatelnost nákladů v rámci Operačního programu Životní prostředí v souvislosti s možnou podporou opatření na modernizaci veřejného osvětlení. Identifikace potenciálních překryvů s jinými dotačními tituly v případě, že by byla podpora z Operačního programu Životního prostředí skutečně poskytnuta. Nastavení specifických kritérií přijatelnosti projektů. Dále zpracování přehledu evropské a národní legislativy, která definuje požadavky na náhradu světelných zdrojů a návrh konkrétní hodnotících kritérií pro projekty rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Aktualizace a tvorba nových hodnoticích kritérií pro prioritní osu 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie OPŽP 2007–2013

Cílem projektu bylo revidovat a aktualizovat stávající hodnoticí kritéria pro jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 3 a doplnit hodnoty kritérií pro nové opatření. V rámci projektu byla provedena analýza technicko-ekonomických parametrů OZE, hodnocených v rámci prioritní osy 3 s ohledem na nastavená hodnoticí kritéria, a to včetně návrhu na jejich aktualizaci. V souvislosti s možností využití různých technologií OZE jako součást CZT byl zpracován posudek možností pro nastavení návrhu hodnot hodnoticích kritérií v podoblasti 3.1.1. (pro CZT) i v případě jiných technologií kromě kotelen na biomasu. U lokálních zdrojů byla posouzena možnost rozšíření oblasti podpory 3.1. o další technologie OZE, včetně následného nastavení hodnot pro hodnocení. Dále byla zhodnocena absorpční kapacita potenciálních projektů v oblasti 3.1.

Hodnocení plných žádostí projektů OZE a úspor energie žádajících o podporu ve formě investiční dotace v rámci III. výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007–2013

Hodnocení plných žádostí projektů OZE a úspor energie žádajících o podporu ve formě investiční dotace v rámci III. výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007–2013

SEVEn v rámci projektu hodnotilo přihlášky projektů v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie, které byly předloženy v rámci III. výzvy programu EKOENERGIE OPPI 2007–2013, spolu se žádostmi o podporu ve formě investiční dotace. Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Celkem bylo vyhodnoceno 638 projektů napříč jednotlivými aktivitami. V rámci tohoto projektu byla dále zpracována studie, jejímž obsahem je souhrnné ex-ante technicko-ekonomické vyhodnocení projektů jednotlivých podporovaných aktivit včetně ekonomického vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ročních redukcí emisí CO2. Tato studie obsahuje také vyčíslení pravděpodobného navýšení výroby elektřiny a tepla z OZE a úspor energie v konečné spotřebě energie vlivem realizace podpořených projektů z hlediska jejich přínosu pro plnění národních cílů týkající se zvýšení energetické efektivnosti a výroby energie z OZE v ČR podle příslušných směrnic ES.

Hodnocení projektů II. Výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI dle metodiky výběrových kritérií

Hodnocení projektů II. Výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI dle metodiky výběrových kritérií

Cílem tohoto projektu bylo hodnocení projektů obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie, které byly předloženy v rámci II. Výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007 – 2013, spolu s žádostmi o podporu ve formě investiční dotace. Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Toto vyhodnocení bylo provedeno podle platné metodiky výběrových kritérií pro II. Výzvu na základě technicko-ekonomických parametrů podle plné žádosti a energetického auditu případně další projektové dokumentace. Celkem bylo vyhodnoceno 502 projektů napříč jednotlivými aktivitami II. výzvy, které žádaly o investiční dotace v celkové výši cca 5 746 mil. Kč. Dále byla zpracována studie „Vyhodnocení II. Výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007 – 2013“. Jejím obsahem je souhrnné vyhodnocení projektů jednotlivých podporovaných aktivit včetně ekonomického vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ročních redukcí emisí CO2, které v rámci příslušných vyhodnocení podle metodiky výběrových kritérií získaly minimálně 50 bodů, a tím byly doporučeny k dalšímu hodnocení pro přidělení dotace. Tato studie obsahuje také vyčíslení pravděpodobného navýšení výroby elektřiny a tepla z OZE a úspor energie v konečné spotřebě energie pro plnění národních cílů týkající se zvýšení energetické efektivnosti a výroby energie z OZE v ČR podle příslušných směrnic ES.

Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti

Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti

Programy na podporu energetické efektivnosti znamenají velký potenciální přínos pro hospodářský rozvoj a rozvoj konkurenceschopnosti České republiky. Ať už se jedná o investici soukromého nebo veřejného charakteru, vždy je však třeba do rozhodování zahrnout i hodnocení efektivnosti takové investice. Cílem studie bylo analyzovat efektivitu programů úspor energie v České republice z hlediska teorie transakčních nákladů (tedy administrativních nákladů na vytvoření a správu programů a vyvolaných nákladů u žadatelů a příjemců). Studie se zaměřuje na tři hlavní programy na podporu energetické efektivnosti v ČR – Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 3, Operační program Podnikání a inovace – program EKO--ENERGIE a program Zelená úsporám.

Dotace na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn na Praze 13

Dotace na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn na Praze 13

Společnost SEVEn v rámci tohoto projektu pomáhá městské části Praha 13 úspěšně čerpat dotaci na rekonstrukci Kulturního domu Mlejn. Součástí poskytovaných služeb je kontrola fakturace, asistence při změnových jednáních v případě změn projektu, zpracovávání etapových monitorovacích zpráv (včetně té závěrečné), asistence při realizaci publicity programu a kompletní poradenství pro úspěšné čerpání dotačních prostředků a realizaci projektu.

Žádost o dotaci pro školské objekty ve Strakonicích

Žádost o dotaci pro školské objekty ve Strakonicích

Společnost SEVEn zpracovala pro město Strakonice žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení dvou vybraných školských objektů. V rámci této činnosti společnost SEVEn zpracovala kompletní žádost, dále byla provedena kontrola správnosti a souladu dokládaných dokumentů. Na konci byly žádosti včetně příloh zkompletovány a předány na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. Dotace byla ze strany OPŽP pro oba objekty schválena.