• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné.

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů.

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě.

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.

Osvětlení

OTÁZKA: Dobrý den, v rámci cílů na letošní rok máme ve firmě stanoven poměrně ambiciozní cíl provést výměnu současných zářivek za modernější a úspornější LED technologii. Jednalo by se o výměnu v celé výrobní hale, tudíž poměrně velký počet osvětlovacích těles. Ze své pozice jsem ovšem obezřetný vůči různým prodejcům a produktům na trhu a chtěli bychom skutečně provést důkladnou analýzu především pro vedení firmy, předtím než se do takového projektu rozhodneme investovat. Mohli byste prosím případně poradit, jaké informace vzít hned na začátku v úvahu? Můžete případně prosím doporučit firmy, které se kterými by bylo možné konzultovat možnosti dle našich podmínek, případně se s nimi domluvit na projektu. Děkuji velice za odpověď.

ODPOVĚĎ:Dobrý den, dotaz je velmi komplexní a nelze v krátké odpovědi pojmout zcela všechny aspekty. Lze nicméně vyjmenovat ty nejdůležitější aspekty a parametry, na které je třeba v průběhu procesu modernizace dohlédnout. Prvním je bezesporu dodržení závazných norem. Na pracovní prostory se vztahuje norma ČSN EN 12464-1 (2012) a ČSN EN 12464-2 (2014). Norma je závazná a i kvůli bezpečnosti je třeba po dodavateli vyžadovat dodržení této normy. Vhodné tak je vyžadovat tzv. protokol o výpočtu osvětlení dokládající dodržení normy pro každý konkrétní pracovní prostor. Při výpočtu a obecně při náhradách je dobré vědět o tzv. udržovacím činitele. Každé osvětlení postupně ztrácí vyzařované světlo v čase, ať je to kvůli zašpinění nebo kvůli nevratným procesům. Proto projektanti musí na začátku osvětlení trochu navýšit, aby na konci období byla stále dodržena norma. Pokud tedy např. při výměně v šatně bylo 200 lx a po výměně je tam také 200 lx, stala se někdě chyba, neboť nová osvětlovací soustava by měla svítit o cca 20-40% (záleží na udržovacím činiteli, který stanovuje projektant). Důležitým hlediskem při modernizaci osvětlení za LED je okolní teplota. Je vhodné zjistit pro jednotlivé prostory obvyklé teploty u stropu a porovnat je s navrženým LED svítidlem, které je vám nabízeno. Výrobce by měl tuto hodnotu uvádět, neboť je klíčem pro zajištění životnosti LED svítidla. Se vzrůstající teplotou nad stanovenou pracovní teplotu deklarovaný život klesá. Účinnost se obvykle udává v jednotkách lumeny na watt (lm/W). Tento měrný výkon udávájí všichni výrobci. Je třeba nicméně porovnávat porovnatelné, neboť někteří výrobci udávají měrný výkon pro LED čipy a někteří pro celé svítidlo. Vhodnější je srovnávat měrný výkon celého svítidla. Při porovnání životnosti (doby života) se obvykle udává číslo v hodinách. Toto číslo tradičně znamená dobu, po kterou funguje alespoň polovina vzorku (B50). Někteří výrobci udávají např. výpadek pouze 10% vzorku (B10). Pokud vzorek není zmíněn, míní se B50. V případě LED se život ještě omezuje poklesem světelného toku. Pokud není uveden konkrétní pokles, míní se obvykle pokles na úroveň 70% původní hodnoty (L70). Někteří výrobci ale udávají pokles na 80 (L80) či 90 % (L90), tedy menší pokles. Výsledné označení tedy vypadá např. L70B50 = 50 000 hodin nebo např. L90B10 = 50 000 hodin, což tedy znamená kvalitnější LED svítidlo. Při porovnávání nabídek je tedy velmi důležité, k čemu se konkrétní uvedená hodnota vztahuje. Důležité je to zejména pro dvou a třísměnné provozy. Po dodavateli svítidel je vhodné požadovat také dostatečnou technickou dokumentaci ke svítidlům a vhodná je také modularita svítidel a možnost výměna součástí. Pokud budete za několik let potřebovat vyměnit předřadník (driver), je velmi důležité znát jeho parametry - SELV či NONSELV, proud apod. Mezi další parametry, které je důležité sledovat je mimo jiné mezní hodnota oslnění, ekonomické zhodnocení, nouzové osvětlení, míhání, krytí a další. Firmy v rámci programu EKIS doporučit nemohu. Nicméně doporučuji provést pilotní test na menším celku.


OTÁZKA: Dovolte, abych Vás požádal o informaci, jaké existují na našem trhu kompaktní zářivky ve tvaru žárovky E27 umožňující časté spínání a o radu, jaký typ takové zářivky byste mi doporučili k využití v domácnosti (do prostor, kde se světlo často zapíná a vypíná – např. na WC, do koupelny apod.). Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas a přeji příjemný den.

ODPOVĚĎ: Ohledně spínacích cyklů se lze orientovat podle hodnoty, která by měla být uvedena na obalu světelných zdrojů. Doporučujeme zářivky, které mají 50 000 spínacích cyklů, některé výrobky dokonce deklarují 500 tisíc spínacích cyklů. U kvalitních výrobků tak počet zapnutí neomezí jejich životnost. Pro elektronické spínání (na čidla) jsou vhodné kompaktní zářivky k tomu určené, označují si např. stairway, facility, apod.

Příklady konkrétních světelných zdrojů, které deklarují tyto parametry, můžete najít např. v neziskové databázi úsporných spotřebičů:
www.uspornespotrebice.cz
Další informace o výběru sv. zdrojů do domácnosti jsou k dipozici zde: (PDF)
http://www.svn.cz/assets/files/informacni-materialy/2010/Energeticky-usporne-osvetlovani-domacnosti.pdf


OTÁZKA: Jakým způsobem se zjistí hodnota ekvivalentního příkonu pro směrovou LED žárovku?

ODPOVĚĎ: Směrovým světelným zdrojům se věnuje nařízení Komise (EU) č. 1194/2012. Způsob uvádění ekvivalentního příkonu definuje kapitola 3.1.2, konkrétně body l a m. Uvádět ekvivalentní příkon ke klasické reflektorové žárovce je možné pouze, pokud je typ světelného zdroje uveden v tab. 6 (jedná se o běžné typy směrových světelných zdrojů) a pokud světelný tok v kuželu s úhlem 90° není nižší než uvedený v tabulce 6. Z důvodu dlouhé doby života kompaktních zářivek a LED zdrojů je třeba myslet také na postupný pokles světelného toku, který by spotřebitele mohl zmást. Proto se u kompaktních zářivek a LED zdrojů zvyšuje potřebný světelný tok, kterým je možné deklarovat ekvivalent za žárovku. Tyto korekční činitele jsou uvedeny v tabulce 7. V případě úzkého vyzařovacího úhlu je třeba rovněž referenční tok vynásobit činitelem z tabulky 8. Pokud se hodnoty neshodují s hodnotami v tabulce 6, použije se interpolace mezi hodnotami. Příklad pro směrový světelný zdroj LED R50 s činitelem stárnutí 0,7 a světelným tokem 350 lm je ekvivalentní příkon žárovky 61 W.


OTÁZKA: 1) Z nařízení č. 874/2012 (týkajícího se energetických štítků světelných zdrojů a svítidel) vyplývá, že svítidla, která nejsou na trh uváděna pro konečného uživatele (konečný uživatel je zde definován jako fyzická osoba, která nenakupuje svítidlo pro účely dalšího prodeje - tzn. osoba bez IČ) nemusí být opatřeny štítky dle přílohy I.2. Je to takto správně?
Naše svítidla jsou většinou prodávána odborným společnostem (projekty) nebo skrze velkoobchody.

2) Každý rok vydáváme katalog, který není určen pro koncového uživatele. Je převážně určen pro projektanty. Bude zde stejný postup jako u bodu 1, tzn. že v katalogu nemusíme uvést informace dle přílohy I.2?

ODPOVĚĎ: 1. Na vás se patrně vztahuje část povinností pro dodavatele. Souhlasil bych s výkladem, že konečným uživatelem je osoba, která svítidlo kupuje a svítidla nespadají do jejích obchodních činností či povolání, a tedy pokud máte projekt pro např. montážní firmu, tak se na to nevztahuje. Problém může nastat u velkoobchodů, neboť pokud prodávají také přímo konečným zákazníkům či dalším obchodům, lze předpokládat, že po vás nakonec štítky budou požadovat (na vyžádání) (odstavec 2c nařízení č. 874/2012). Zálěží, zda nějaký sortiment vašich svítidel může být vůbec vhodný pro konečného spotřebitele. Osobně myslím, že nikoliv. Celé nařízení je zaměřeno především na štítkování svítidel pro všeobecné použití zejména v domácnostech, nikoliv pro profesionální účely.

2. Ano, neuváděl bych to a zaměřil bych se na štítkování pouze, pokud by nějaká vaše řada byla určena pro koncové spotřebitele či pokud by o tento štítek koncový spotřebitel (obchodník) stál.


OTÁZKA: Dobrý den,
pro naši rodinnou firmu uvažujeme nákup polovodičového regulátoru elektrického napětí (viz. http://www.bluenetse.cz/regulatory-elektrickeho-napeti). Na základě měření nám byla vypočtena potencionální úspora elektrické energie při zachování stávající technologie a typu svítidel ve výši 21%. Je možné zažádat o nějakou dotaci na tento typ zařízení?
Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
regulátory napětí jsou vhodné zejména pro výbojkové a zářivkové technologie s tradičním elektromagnetickým předřadníkem. Reálná úspora může být cca 10-25%, nicméně u větších úspor je už citelná ztráta světelného toku a tedy intenzity osvětlení. Při nasazení této technologie je vhodné znát životnost regulátoru, podmínky elektrického zapojení (ne vždy je osvětlení na okruhu jednoduše dostupné) a především parametry osvětlovací soustavy. Ta je navržena obvykle dle normy na nějakou hladinu osvětlenosti a případné snížení může vést k tomu, že není dodržena závazná norma ČSN EN 12464-1+2. Rovněž, zejména pro výbojky, je vhodné znát názor výrobce výbojek na případné snížené napětí.

Na tento typ zařízení dotace není. Nicméně pokud by to bylo jako jedno z několika opatření, je možné, že by ho šlo zařadit v rámci OP PIK (modernizace rozvodů elektřiny v úsporách). V rámci úspor v osvětlení je v tomto programu nicméně "povolena" pouze modernizace s přechodem na účinnější osvětlení (LED). Před případným úsporným projektem je ale klíčový výpočet úspory, který se celkově musí vejít do bodové hranice pro podporu projektu. Je tedy ke zvážení, zda je elektrický regulátor dostačující k dosažení této úrovně.


související