• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné.

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů.

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě.

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.

Rozúčtování tepla

OTÁZKA: Dobrý den, prosím o radu, jak řešit situaci s vodoměry na teplou vodu, když je teplá voda v domě rozváděna několika stoupačkami (jedna do koupelen, jedna do kuchyní), stoupačky jsou zazděné, zdi obložené. V zákoně je řešeno pouze několik stoupaček na ÚT, ne TÚV. Jak řešit tento případ?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, této problematiky se dotýká vyhláška 372/2001, ta v paragrafu 5, odstavec 6 říká následující: „V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.“ Pokud z objektivních důvodů nelze instalovat vodoměry, lze spotřebu rozpočítat i poměrově.


OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jestli existuje metodika dle vyhlášky 237/2014 Sb. paragraf 7a odstavec 2 pro přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
Vyhláška 237/2014 Sb. mění původní vyhlášku 194/2007 Sb. ve třech bodech, přičemž nejpodstatnější je doplnění paragrafu 7a za stávající paragraf 7 vyhlášky 194/2007 Sb. Ve vyhlášce 194/2007 Sb. v paragrafu 7 odstavec 4 se vyhláška v souvislosti s měřicí a indikační technikou odkazuje na dvě normy ČSN EN 834 a 835. Tyto normy obsahují „metodiku“ pro indikátory pro rozdělení nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Uvedené normy však postihují pouze indikátory na otopná tělesa, nikoli přístroj s čidlem venkovní a vnitřní teploty s trvalým záznamem.
Vyhláška tedy „metodiku“ pro tyto přístroje nestanoví. Pokud je zájem o realizaci takovéhoto měření, je nutné vycházet ze zásad měření teploty vzduchu (čidla stíněna proti okolní radiaci, oslunění a dalším vlivům, v referenční místnosti, v příslušné výšce…).


OTÁZKA: Dobrý den,
chtěl bych si upřesnit stávající povinnosti osazení podružných měřičů tepla. Jsme vlastníkem /provozovatelem/ kancelářské budovy, kde je teplo dodáváno z vlastní plynové kotelny. Náklady na teplo jsou rozúčtovávány podle podlahové plochy. Jsme povinni osadit podružné měření tepla i v případě, že instalace je finančně a technicky náročná a nájemci zároveň s vyúčtováním nákladů na teplo podle plochy souhlasí? Jakým prováděcím předpisem jsou přesně definovány povinnosti nebo situace, za jakých jsme povinni (nebo naopak nejsme povinni) měřiče instalovat? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
Tato problematika se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou v této věci č. 194/2007 Sb. v aktuálním znění (vyhl. 237/2014 Sb.). Zákon v této věci zavádí v §7, odst. 4, písm. g) povinnost vybavit prostory přístroji registrujícími dodávku tepelné energie a nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Rozsah je definován prováděcím právním předpisem, kterým je zmíněná vyhláška. Ta ale ve svém §7a , odst. 4 připouští výjimku z povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepla a to pro případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů. Tzn. tam, kde platba za dodávku tepla probíhá například na základě platby za m2 podlahové plochy bez ohledu na dílčí skutečné spotřeby tepla. V opačném případě je způsob vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie upraven v §7a v odstavci 1 až 3. Odstavec 2 nabízí také technicky snáze proveditelnou variantu snímání teplot vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teplotu venkovního vzduchu v otopném období.
Zákon č. 67/2013 Sb. o službách souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty nabízí variantu, kdy se lze s nájemníky dohodnout na způsobu rozúčtování tepla. Je však nutný souhlas všech nájemníků, nikoliv jen jakékoliv většiny. Pokud nedojde ke shodě, rozúčtování nákladů se řídí pokyny vyhlášky č. 372/2001 Sb. Zákon ale upravuje pravidla pouze pro objekty s byty. Je zde ale možné spatřovat určitou logickou paralelu.


související