• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné.

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů.

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě.

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.

Zdroje tepla

OTÁZKA: Zažádal jsem si o dotaci na tepelné čerpadlo a mám vše vyřízené včetně smlouvy s krajem. Rád bych věděl, jestli je v dnešní době nejlepší volbou tepelné čerpadlo,vím že jsou na trhu nové technologie spalování biomasy atd. dále pak fotovoltaické panely a větrná energie.

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
Děkuji za Váš dotaz. Odpověď na něj je však poměrně složitá, jelikož jde o dotaz do značné míry obecný. Volba zdroje tepla se může hodnotit podle různých hledisek od ekonomického, ekologického až po komfort užívání a obsluhy.
Z ekologického hlediska je lokálně tepelné čerpadlo čistým zdrojem energie a např. ve srovnání se zdrojem tepla na biomasu neprodukuje žádné emise znečišťujících látek. Nutno však říct, že zdroje na biomasu jsou také nízkoemisní a s vysokou účinností výroby tepla.
Ekonomická stránka hodnocení je kromě investičních nákladů velmi závislá na budoucích cenách energie, které jsou v dlouhodobějším horizontu obtížně odhadnutelné. Z hlediska komfortu je tepelné čerpadlo prakticky bezobslužným zdrojem, zatím co u zdroje na pevná paliva je míra automatizace závislá na technologickém vybavení výrobku (odstranění popela, čištění výměníku, zapalování, doplnění paliva do zásobníku). Nemalý podíl v rozhodování má také Vaše preference a orientace k příslušné technologii bez ohledu na ekonomické nebo ekologické hodnocení. Jestliže jste se již rozhodl pro tepelné čerpadlo a Váš dům a otopná soustava je vhodná pro jeho instalaci (což se podle schválené investiční dotace předpokládat), určitě jeho instalace není nesprávnou volbou a zejména investiční podpora a již vložený čas a energie a zřejmě také finanční prostředky do jejího vyřízení tuto volbu při případném hodnocení vůči jiné volbě zvýhodní.

Správnou volbu a bezproblémové užívání přeje,
Petr Šrutka


OTÁZKA: Dobrý den,
uvažujeme provést v bytovém panelovém domě výměnu tří dosluhujících plynových kotlů (rok výroby 1999 a 2002) za dva nové plynové kondenzační. Fasáda bytového domu, který stojí v Praze je zateplená, okna a dveře jsou plastová, střecha je nezateplená.
Je možné žádat o dotaci z programu NZÚ na výměnu zdrojů tepla. V případě, že ano, jak bude dotace vysoká. V bytovém domě je celkem 24 bytových jednotek.
Děkuji za odpověď.

OTÁZKA: Dobrý den,
program NZÚ 2015 nepodporuje výměnu stávajících plynových zdrojů za nové kondenzační. Podpora se týká pouze výměny neekologického zdroje (např. kotel na tuhá paliva) za nový kondenzační kotel o parametrech uvedených v závazných pokynech pro žadatele.


OTÁZKA: Dobrý den,
rád bych se zeptal na některé záležitosti týkající se vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška stanoví min. účinnost pro výstavbu nové výrobny elektřiny/tepla, nebo u které se provádí změna dokončené stavby.

1. Jak mám rozumět pojmu "změna dokončené stavby"? Např. pokud se jedná o rekonstrukci samotné technologie kotelny....pouze výměna kotle, nikoliv stavební úpravy budov, musím se řídit touto vyhláškou?

2. Existuje jiný právní předpis (kromě vyhl.194/2013 Sb.), který nařizuje pravidelnou kontrolu účinností výroben tepla?

ODPOVĚĎ: Ad 1.: 441/2012 se odkazuje na zákon o hospodaření s energií, konkrétně paragraf 6, odst. 1. Ten se odkazuje na stavební zákon 183/2006, kde se pod pojmem změna dokončené stavby uvádí následující: (5) Změnou dokončené stavby je

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s
dosavadní stavbou,

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za
stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Ad.2: Neznám jiný předpis paralelní s vyhláškou 194/2013 Sb. Jsou však jiné předpisy, které požadují měření spalin, například pro potřeby REZZO. Spaliny mají rovněž měřit revizní technici a bez jejich měření se neobejdou ani servisní technici, jinak nezkontrolují nastavení hořáku.

 

související