• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Energetické služby a EPC

image

Energetické služby vnímáme v širokém kontextu jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti. Obdobným způsobem je tato problematika vnímána i ze strany EU, kde jsou finalizovány základy pro implementaci využívání těchto služeb do legislativních systémů jednotlivých členských zemí EU. V oblasti energetických služeb disponujeme dlouhodobými zkušenostmi, získanými z mnoha tuzemských i mezinárodních projektů. První zkušenosti s energetickými službami získávali naši specialisté již v počátku devadesátých let v USA, kde jsou tyto služby rozsáhle aplikovány.

Energy Performance Contracting (EPC) představuje metodu, na jejímž základě poskytovatel energetických služeb (Energy Service Company - ESCO) nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie v objektu zákazníka. V případě EPC jsou hlavním zdrojem splácení energeticky úsporných opatření samotné úspory provozních nákladů na spotřebu energie (případně i na provozování energetického systému) dosažené v průběhu plnění smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

Společnost SEVEn začala systematicky propagovat užití metody EPC jako první konzultační společnost na českém trhu v počátku devadesátých let. Dlouhodobě pořádá semináře a kurzy, stála u zrodu prvních projektů, přinášela zkušenosti ze zahraničí a aplikovala metodicky ověřené postupy do českého prostředí.
Za období uplynulých dvaceti let se SEVEn podílela na realizaci mnoha desítek projektů využívajících energetické služby. Nejednalo se pouze o projekty přímé dodávky podpory služeb EPC zákazníkovi, ale i o projekty, které působily na pozitivní rozvoj českého trhu s energetickými službami. V tomto směru vypracovala mnoho studií, vydala řadu českých publikací o EPC a každým rokem realizuje cílená školení pro firmy a semináře a konference pro potenciální zákazníky energetických služeb.

V posledních letech se SEVEn specializuje na organizaci výběrových řízení na dodávku energetických služeb a přípravu vhodných kontraktů typu EPC pro zákazníky, kteří energetické služby nakupují.

V současné době se SEVEn v rámci evropských projektů podílí na rozšiřování zkušeností s EPC i do řady dalších zemí.

kontakt
image

Jaroslav Maroušek

email: jaroslav.marousek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky. Publikace poskytuje praktického průvodce procesem realizace projektu úspor energie metodou EPC a umožňuje orientaci potenciálních zákazníků v procesu EPC a jeho klíčových bodech. V publikaci jsou představeny jednotlivé kroky procesu realizace projektů EPC, jejich hlavní náplň a konkrétní, praktické rady a tipy pro jednotlivé typy organizací. Informace jsou tak šity na míru typu organizace – státní sféra, veřejná sféra (města, obce) a soukromá sféra. Publikace je široce distribuována jak na seminářích a workshopech, tak také prostřednictvím zástupců Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Energetické služby pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava

Energetické služby pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava

Společnost SEVEn pro Psychiatrickou léčebnu Jihlava připravila a zorganizovala výběrové řízení na veřejnou zakázku týkající se změny energetického systému v areálu léčebny za využití metody EPC. Nejprve byla zpracována aktualizace energetického auditu areálu, který pro veřejnou zakázku sloužil jako část zadávací dokumentace. Psychiatrická léčebna požadovala v rámci projektu řešeného metodou EPC zrekonstruovat parní kotelnu, parní rozvody a předávací stanice v jednotlivých objektech. Vítězný uchazeč, kterým se stala společnost AB Facility, a. s., provedl kromě uvedených opatření snižujících spotřebu tepelné energie také instalaci řady dalších energeticky úsporných zařízení, týkajících se úspor elektrické energie a vody. V rámci projektu byla dále instalována kogenerační jednotka, která optimalizuje spotřebu tepla i elektřiny. Vynaložené investice budou spláceny po dobu osmi let, kdy bude dosahováno úspor v minimální míře 35 % původní spotřeby tepelné energie, která činila přibližně 40 tisíc GJ. V oblasti spotřeby elektrické energie budou vlivem dalších úsporných opatření a především díky instalaci kogenerační jednotky úspory činit 87 %.

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Energetické služby se zárukou pro základní školy v Liberci

Společnost SEVEn pro město Liberec připravila a zorganizovala výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytování energetických služeb řešených metodou EPC. V rámci toho SEVEn zpracovala zadávací dokumentaci, zorganizovala proces výběrového řízení, zpracovala podklady pro hodnocení nabídek a pomohla zadavateli při jednáních s uchazeči a následně i s vybraným dodavatelem o konečném návrhu smluvního vztahu. Výsledkem je projekt rekonstrukce energetického hospodářství v šesti základních školách a jedné mateřské škole, včetně obnovy osvětlení a instalace úsporných zařízení při spotřebě vody. Projekt bude splácen z uspořených provozních nákladů 7 let.