SEVEn

Snižování energetické náročnosti budov

Budovy jsou podstatným spotřebitelem energie, na které se vztahuje řada opatření a iniciativ k jejímu snížení. Úspora energie v budovách je tak velmi důležitým tématem, kterému se společnost SEVEn dlouhodobě věnuje. Téma nabývá na důležitosti i kvůli kolísajícím cenám energie, snižujícím se cenám stavebních materiálů a technologií. Neméně důležité jsou zvyšující se kvalitativní požadavky na budovy a legislativní úpravy. Od roku 2021 v Evropské unii začne platit požadavek na výstavbu pouze budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Společnost SEVEn působí ve všech oblastech zabývajících se snižováním spotřeby energie v budovách: poskytujeme konzultace během přípravy i realizace projektů, při přípravě energetické legislativy a v neposlední řadě zajišťujeme vzdělávání stavebních odborníků. Na úrovni legislativy se společnost SEVEn zabývá transpozicí evropských směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti a přípravou legislativních předpisů mimo Českou republiku, především v rámci Evropské unie, zemí bývalého Sovětského svazu a jihovýchodní Evropy. V rámci vzdělávání se společnost SEVEn
zaměřuje především na zvyšování kvalifikace, zvyšování mezioborových dovedností a BIM (Building Information Modelling). Snahou společnosti SEVEn
je nacházet pro klienty optimální řešení, která povedou ke snížení energetické náročnosti jejich budov při racionálně vynaložených nákladech a s maximálním přínosem v dlouhodobém pohledu.

Reference: