SEVEn

Energetické audity a posudky, PENB, kontroly kotlů a klimatizací

Energetické audity

SEVEn zpracovává energetické audity zaměřené na kancelářské budovy, školy, nemocnice, nákupní střediska, provozní budovy, výrobní celky, průmyslové podniky a organizace sektoru služeb. Oblasti energetických auditů zahrnují vytápění, ohřev vody, osvětlení (včetně veřejného), elektrospotřebiče a technologie. Energetické audity zákazníkům slouží především jako podklad pro vyhodnocení potenciálu úspor energie při úvahách o snižování provozních nákladů i jako doklad o naplnění legislativních požadavků v dané oblasti podnikání.


Energetické posudky

Řada projektů společnosti SEVEn vyžaduje objektivní posouzení přínosů a nákladů navrhovaných opatření. Verifikuje se technická, ekonomická a ekologická proveditelnost. Energetický posudek je mnohdy vyžadován i právním předpisem, někdy bývá vyhotoven i bez této povinnosti. Společnost SEVEn disponuje týmem odborníků, který umožňuje podrobné a objektivní posouzení záměrů ze všech zákonných hledisek (výstavba a renovace budov, posouzení vysokoúčinné KVET, posouzení využití odpadního tepla, posouzení projektů financovaných z dotací, vyhodnocení plnění parametrů a některé další).


Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy poskytuje uživateli budovy obdobnou informaci jako již dlouhodobě užívaný energetický štítek na vybraných spotřebičích, tzn. informaci o spotřebě energie na vytápění, větrání, osvětlení, přípravu teplé užitkové vody a chlazení. Informaci uživateli poskytuje v podrobném číselném vyjádření v rámci výstupního protokolu, ale i v jednoduchém a intuitivním grafickém vyjádření. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy je povinné při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, ve veřejných budovách, v bytových domech, administrativních budovách a při pronájmu. Společnost SEVEn nabízí vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov ve všech případech zákonné povinnosti vždy s dodatečnou analýzou potenciálních úspor energie.


Kontrola kotlů a klimatizací

Kontroly klimatizačních systémů požaduje zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů ukládá vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy se jmenovitým příkonem pohonu zdroje chladu vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto systémů každých 10 let, resp. každé 4 roky u systémů s příkonem vyšším než 100 kW bez systému monitoringu.

Kontroly kotlů a rozvodů energie jsou také vyžadovány zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 194/2013 Sb. o kontrole účinnosti kotlů a rozvodů energie, která ukládá vlastníkům a provozovatelům kotlů o jmenovitém výkonu 20–100 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů v desetiletých intervalech a v intervalu 2–10 let pro zdroje o výkonu vyšším, v závislosti na spalovaném palivu a provádění monitoringu systému.

Kontroly kotlů a klimatizačních systémů společnost SEVEn zpracovává s ohledem na potřeby zákazníků a s co největší přidanou hodnotu – tedy včetně identifikace ekonomicky efektivního potenciálu úspor.

Reference: