• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Průkazy energetické náročnosti budov a kontroly energetických zařízení

image

Ze zákona č. 406/2000 Sb. vyplývají pro spotřebitele energie mnohé povinnosti, mezi které mimo jiné patří kontroly klimatizačních systému, kontroly kotlů a průkazy energetické náročnosti budov.
Kontroly klimatizačních systémů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů ukládá vlastníkům a provozovatelům budov s klimatizačními systémy se jmenovitým příkonem pohonu zdroje chladu vyšším než 12 kW povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto systémů každé 4 roky s platností od 1. 1. 2009. Tato povinnost by u všech výše specifikovaných zdrojů měla být splněna do konce roku 2012 a v případě nedodržení může být uložena sankce do výše 200 000 Kč.
Kontroly kotlů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů ukládá vlastníkům a provozovatelům kotlů o jmenovitém výkonu od 20 do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov povinnost zajistit pravidelnou, případně jednorázovou (kotle starší 15 let), kontrolu těchto kotlů v intervalech ročních až jednou za 4 roky v závislosti na výkonu kotle a spalovaném palivu s platností od 1. 1. 2007. V případě nesplnění této povinnosti může být, stejně jako u kontroly klimatizačních systémů, uložena sankce do výše 200 000 Kč
Průkazy energetické náročnosti budov
Průkaz energetické náročnosti budovy poskytuje uživateli budovy obdobnou informaci jako již dlouhodobě užívaný energetický štítek na vybraných spotřebičích, tzn. informaci o spotřebě energie na vytápění, větrání, osvětlení, přípravu teplé užitkové vody a chlazení. Informaci uživateli poskytuje v podrobném číselném vyjádření v rámci výstupního protokolu, ale i v jednoduchém a intuitivním grafickém vyjádření. Povinnosti spojené se zpracováním průkazu energetické náročnosti budov jsou následující:
 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

 1. zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 2. zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci ,
 3. zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy

Dále se bude povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy vztahovat na veškeré objekty, které se stanou předmětem pronájmu, či prodeje.

Kontroly kotlů, klimatizačních systémů a průkazy energetické náročnosti budov zpracováváme s ohledem na spotřeby zákazníků a vždy se snažíme pro zákazníka vytvořit co největší přidanou hodnotu – identifikovat ekonomicky efektivní potenciál úspor, nikoli pouze naplnit požadavky legislativy.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea

Průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea

Cílem projektu bylo vystavit průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea v Praze. Průkaz byl vypracován ve fázi dokončování rekonstrukce, díky čemuž nebyla navrhována žádná nová úsporná opatření. Po rekonstrukci objekt spadá do energetické náročnosti budovy třídy C – vyhovující a vyhovuje požadavkům platné legislativy. Zároveň byl vypracován energetický štítek obálky budovy, který potvrdil, že obalové konstrukce jsou z hlediska současných normových požadavků vyhovující.

Průkaz energetické náročnosti pavilonu P Brněnského výstaviště

Průkaz energetické náročnosti pavilonu P Brněnského výstaviště

Společnost SEVEn vyhotovila průkaz energetické náročnosti budovy pro plánovanou novostavbu výstavního pavilonu P Brněnského výstaviště. Součástí bylo posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Byla vyhodnocena možnost instalace hydroizolace ploché střechy s integrovanými fotovoltaickými články.

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Společnost SEVEn vytvořila průkazy energetické náročnosti budov pro plánovanou výstavbu administrativního komplexu Business Park Botanica v Praze 5 – Jinonice. Součástí bylo posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.