SEVEn

Projekty energetické účinnosti pro Ukrajinu

Energetická účinnost musí hrát v úsilí o rekonstrukci a obnovu Ukrajiny klíčovou roli. Energetická náročnost ukrajinské ekonomiky je třikrát až čtyřikrát vyšší než je průměr Evropské unie, což je způsobeno vysokou poptávkou po vytápění domácností a průmyslovou strukturou, která se zaměřovala na energeticky náročné činnosti s využitím energeticky neefektivních technologií a po desetiletí trpěla nedostatečnými investicemi. Zlepšením energetické účinnosti by Ukrajina mohla do roku 2050 podle odhadů zajistit výrazné snížení energetické náročnosti až o 60%.

Jednou z oblastí nízké energetické účinnosti na Ukrajině je sektor obytných budov, který se nachází v kritické situaci. Přibližně 85 % budov pochází z dob Sovětského svazu před rokem 1991, což má za následek zastaralou infrastrukturu a vede k vysoké spotřebě energie. Průměrná spotřeba energie v sektoru obytných budov je 2-3krát vyšší než  průměr EU. Škody způsobené ruskou brutální nezákonnou invazí na Ukrajinu navíc dále zhoršily stav bytového fondu, přičemž náklady na jeho náhradu se odhadují na 53,6 miliardy dolarů – poškozeno nebo zničeno bylo více než 150 000 obytných budov, k tomu více než 3 000 škol a přes 1 500 nemocnic a zdravotnických zařízení.

Naštěstí vznikají četné projekty a iniciativy, které hledají řešení těchto problémů. Cílem je zajistit, aby Ukrajina byla přestavěna a obnovena z hlediska spotřeby energie co nejefektivněji a aby se zároveň usilovalo o budování kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a využívání technologií šetrných ke klimatu.

Jednou z klíčových aktivit v této oblasti je zřízení Státního transformačního fondu pro dekarbonizaci a energetickou účinnost, který bude podporovat ukrajinské vládní programy pro energetickou účinnost, alternativní zdroje energie a dekarbonizaci a koordinovat finanční nástroje na podporu energetické účinnosti, jako jsou mezinárodní půjčky a granty na realizaci investičních projektů i přímé zahraniční investice. Poprvé byla do příslušného zákona zapracována zásada „znečišťovatel platí" (PPP – polluter pays principle). Fond bude doplňován prostřednictvím ekologické daně z emisí CO2, kterou budou platit především velké průmyslové podniky. Očekává se, že začne fungovat od ledna 2024.

Dalším institucionálním příkladem je Národní platforma pro dekarbonizaci, kterou vytvořila Státní agentura pro energetickou účinnost Ukrajiny a jejímž cílem je stát se hlavní platformou, kde bude zavedena řada finančních nástrojů, služeb a moderních zařízení a technologií pro obce a podniky.

Již nyní se také vyjednává a plánuje řada mezinárodních, nadnárodních a dvoustranných partnerství, jejichž cílem je obnovit ukrajinský energetický systém a hospodářství a zároveň zvýšit energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie.

Jedním z příkladů takových projektů je podpora Evropské komise: Očekává se, že Ukrajina obdrží FVE panely o celkové kapacitě 200 MW. Panely budou instalovány pro potřeby klíčových veřejných budov a kritické infrastruktury, včetně nemocnic. Evropská komise také financuje dodávku až 30 milionů LED žárovek pro Ukrajinu, které podle odhadů ušetří 1 GW – roční výkon elektrické energie jedné jaderné elektrárny.

Namátkou jmenujme jen několik dalších vznikajících iniciativ, mezi něž patří Nový evropský Bauhaus, který společně s ukrajinskými partnery (Covenant of Mayors East, Ro3kvit, ReThink) zahájil program budování kapacit pro ukrajinské obce v rámci přípravy na rekonstrukci. Iniciativa "Fénix", financovaná z programu EU LIFE, má zas za cíl vyvinout a dát k dispozici ukrajinským městům špičkové odborné znalosti v oblasti cenově dostupné a udržitelné rekonstrukce a propojit ukrajinská města s podobně smýšlejícími městy v EU za účelem výměny zkušeností na cestě ke klimatické neutralitě a vyšší energetické účinnosti.

Projekt " Pakt starostů a primátorů pro Východ" (CoM East), který se zaměřuje na obce, je projekt financovaný EU, jehož cílem je představit iniciativu EU v oblasti klimatu a energetiky v zemích Východního partnerství. Města, která se k Paktu starostů a primátorů připojí, musí vypracovat a realizovat své akční plány udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky (SECAP) – na Ukrajině je již 268 signatářů, kteří zastupují obce s více než 20 miliony obyvatel.

Program ekologické obnovy Nefco pro Ukrajinu poskytne finanční a technickou pomoc obcím, aby mohly provádět opravy a obnovu ekologicky šetrným způsobem, a podpoří je při řešení ubytování vnitřně vysídlených osob a při navrhování místních plánů ekologické obnovy s podporou a kompetencemi severských zemí. Jedná se o program financovaný více dárci, jehož cílem je dlouhodobě usilovat o ekologickou obnovu Ukrajiny. Nefco spolupracuje s více než stovkou ukrajinských obcí a úspěšně financuje a realizuje ekologicky šetrné projekty v oblasti energetické účinnosti, dálkového vytápění a dalších komunálních služeb. Cílem je dosáhnout 30% zvýšení energetické účinnosti rekonstruovaných budov oproti jejich původnímu stavu.

Mezi programy bilaterální spolupráce patří Německo-ukrajinské partnerství v oblasti energetiky a projekt Obnovitelné zdroje energie pro odolnou Ukrajinu  R2U, jejichž cílem je vybrat 20 obcí pro energetické audity budov kritické infrastruktury a pomoci vybavit tyto budovy obnovitelnými zdroji energie. Dalším takovým programem je "Podpora energetické účinnosti a zavedení směrnice EU o energetické účinnosti na Ukrajině" německé společnosti GIZ, který pomůže Ukrajině implementovat směrnici EU v oblasti energetické účinnosti, zajistit národní energetickou monitorovací základnu (především ve veřejném sektoru) nebo zahájit projekty energetické nezávislosti veřejných budov v ukrajinských obcích.

Státní agentura pro energetickou účinnost Ukrajiny se společně se Slovenskou inovační a energetickou agenturou dohodla na výměně zkušeností v oblasti způsobů implementace evropských směrnic do ukrajinské legislativy, možností zjednodušení akreditačních postupů a uznávání kvalifikace energetických auditorů v EU, sdílení slovenského vzdělávacího programu, který je určen nejen k rozvoji kreativního myšlení studentů nižších a vyšších ročníků středních škol, ale také k zavádění zásad energetické účinnosti do každodenního života již od útlého věku.  

V rámci dánské podpory budou s ukrajinskými partnery sdílena dánská energetická řešení a technologie v oblasti zelené energie a předávány dánské zkušenosti s modernizací systémů dálkového vytápění, stejně jako systém pobídek na podporu projektů energetické účinnosti v průmyslovém sektoru na Ukrajině.

Tyto a další iniciativy, projekty a programy mají společný cíl – pomoci Ukrajině při obnově její ekonomiky a společnosti na energeticky účinnější. Tato opatření jsou důležitá pro zlepšení života občanů a zvýšení efektivity podniků, ochranu kvality místního ovzduší a ochranu před změnou klimatu a pro zajištění toho, aby Ukrajina a EU již nikdy nebyly závislé na dovozu paliv z Ruska.

Olha Khabatiuk

Publikováno:    16.10.2023