SEVEn

„Vzdělání v oblasti klimatických opatření se nesmí dít jen náhodou”

„Vzdělání v oblasti klimatických opatření se nesmí dít jen náhodou”

Tato slova Václava Šebka ze společnosti SEVEn, která je partnerem projektu BEACON, shrnují podstatu a cíl vertikálního workshopu, který se konal 22. a 23. ledna v Praze. Workshop byl součástí projektu BEACON a díky jeho partnerům Navigant, UfU, a SEVEn se podařilo uskutečnit setkání ředitelů škol, učitelů a starostů se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, Ministerstva pro místní rozvoj a Národního pedagogického institutu. Tento workshop, jehož podstatou bylo ´vertikální propojení´, posloužil jako platforma pro sdílení informací a propojení jednotlivých subjektů na místní úrovni s tvůrci politik na ministerstvech ČR. Účastníci workshopu společně zjišťovali potřeby a oblasti, které je třeba zlepšit, a diskutovali o konkrétních postupech, které zlepší vyučování tématu klimatické změny. Například metody a zjištění českých škol, které se zapojily do projektu BEACON, pomohou při procesu úprav studijních osnov na národní úrovni. Výsledkem by měly být osnovy, které budou zahrnovat i problematiku klimatických změn.

„V rámci projektu BEACON poznáváme, že vědomosti jsou jedním z nejsilnějších nástrojů při cestě komunit a společnosti k udržitelné budoucnosti uhlíkové neutrality a jsou to právě vzdělaní a informovaní lidé, kteří společnost k této změně povedou”, řekl Moritz Schäfer ze společnosti Navigant, která poskytuje poradenství v oblasti energetiky a klimatických opatření. Na základě dosavadních zkušeností získaných ze škol, které se účastní projektu BEACON, se workshop zaměřil na tuto otázku: Jakým způsobem můžeme dosáhnout toho, aby se každé dítě v Česku dozvědělo potřebné informace o klimatické změně a o tom, jak její dopady zmírnit? Účastníci o této problematice diskutovali a probírali možnosti zavedení vhodných opatření i možné překážky, které by tomu v současné době mohly bránit.

Během workshopu se jasně ukázalo, že hlavní roli v této problematice hraje úprava učebních osnov na státní úrovni. „Záleží na každé škole, jestli se rozhodne problematikou klimatu zabývat,” prohlásil Jiří Kulich (odborník na environmentální vzdělávání). „Proto je potřeba, aby se téma klimatických změn a opatření v rámci učebních osnov [na národní úrovni] více upevnilo.” Tento postoj také zazněl v kontextu širších snah a klimatických opatření v České republice. „Abychom byli schopni snížit emise CO2, je třeba zapracovat téma klimatických změn a opatření do učebních osnov na národní úrovni,” řekl Miroslav Novák z Ministerstva životního prostředí. Díky společné účasti zapojených stran na místní i národní úrovni došlo na workshopu k důležitým debatám o systematičtějším vzdělávání českých studentů o klimatických změnách. Cílem je zajistit, aby se vzdělání v této oblasti neponechalo pouze náhodě.

Projekt BEACON podporuje školy a města v budování kapacit, vytváření sítí a potřebných vzdělávacích materiálů a také v realizaci konkrétních klimatických opatření. „Ze strany zapojených subjektů na místní i národní úrovni vnímáme obrovskou poptávku po vyplnění mezery v oblasti vertikální komunikace. Aktuálně plánujeme workshopy zaměřené na vertikální propojení jednotlivých zapojených stran v Portugalsku, Polsku a Bulharsku,” říká Sarah Gül ze společnosti Navigant.

Odkazy:

SEVEn - facebook

Navigant, a Guidehouse company

UfU

Publikováno:    29.1.2020