SEVEn

Aktualizace nákladového optima požadavků na energetickou náročnost budov

V letošním roce bylo v ČR aktualizováno tzv. nákladové optimum požadavků na energetickou náročnost budov v souladu s požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Výpočet nákladového optima slouží jako podklad pro nastavení národních požadavků na energetickou náročnost budov (vyhláška č. 264/2020 Sb.) a zároveň představuje technickoekonomickou analýzu různých řešení energetické náročnosti budov.

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov definuje nákladově optimální úroveň jako „úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu“. Nákladové optimum se řeší pro různé kategorie budov, rekonstrukce i novostavby, přičemž se posuzují veškeré investiční a provozní náklady a k nim relevantní technické parametry mající vliv na energetickou náročnost budovy. V grafické podobě lze hledání nákladového optima vyjádřit jako hledání nejnižšího bodu na křivce, která je tvořena spojnicí bodů zastupující jednotlivé varianty výpočtu, a lze ji vyjádřit následovně:

V pořadí již třetí výpočet nákladového optima pro Českou republiku (předchozí výpočty proběhly v letech 2012 a 2017) zpracovala společnost SEVEn spolu s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu TK04010328 realizovaném ve čtvrté veřejné výzvě programu TA ČR Théta.

Vzhledem k množství vstupů – parametry konstrukcí obálky budovy a systémů budovy (vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, chlazení, obnovitelné zdroje apod.), provozní parametry, náklady na konstrukce a technologie, provozní náklady, ceny energie a enviromentální náklady (emisní povolenky) – je výpočet nákladového optima velmi komplexní záležitostí. Závěry aktuálního výpočtu z roku 2022 jsou shrnuty v prezentaci z workshopu z 19. dubna 2023 a v souhrnné zprávě dostupné níže, zde představujeme jeden z typových grafů a vybrané závěry:

  • Nákladově optimální úroveň parametrů obálek rekonstruovaných budov se pohybují okolo doporučených hodnot normou ČSN 73 0540-2, tedy zhruba na minimálních hodnotách, které vyplývají z požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. Novostavby se blíží k mírným pasivním hodnotám.
  • Nejvhodnějším způsobem vytápění je podle výpočtů tepelné čerpadlo, s ohledem na možnosti jeho nasazení od typu voda-voda, přes země-voda až po vzduch-voda.
  • Na nákladově optimální úrovni vychází varianty s kvalitním úsporným osvětlením s řídícími prvky a, s výjimkou rodinných domů, také varianty s instalací fotovoltaického systému (s baterií i bez).
  • Nucená výměna vzduchu s rekuperací významně sníží množství dodané energie. I když je nucené větrání nákladnější než přirozené, zajišťuje kvalitní vnitřní prostředí a komfort provozování budovy při snížení ztrát tepelné energie větráním v zimním období.Publikováno:    4.9.2023